2021 m. kovo 11 d. Tribunal Supremo (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado ir Partido político VOX / Lluís Puig Gordi, Carles Puigdemont Casamajó, Antoni Comín Oliveres, Clara Ponsatí Obiols, Meritxell Serret Aleu, Marta Rovira Vergés ir Anna Gabriel Sabaté

(Byla C-158/21)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Supremo

Šalys pagrindinėje byloje

Kaltintojai: Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado ir Partido político VOX

Kaltinamieji: Lluís Puig Gordi, Carles Puigdemont Casamajó, Antoni Comín Oliveres, Clara Ponsatí Obiols, Meritxell Serret Aleu, Marta Rovira Vergés ir Anna Gabriel Sabaté

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar pagal Pagrindų sprendimą 2002/584/TVR1 vykdančioji teisminė institucija gali atsisakyti perduoti pateikus EAO prašomą perduoti asmenį, remdamasi nacionalinėje teisėje numatytais atsisakymo pagrindais, kurie nenustatyti pagrindų sprendime?

2.    Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas, ar siekdama užtikrinti galimybę įvykdyti EAO ir tinkamai naudotis priemone, numatyta Pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 15 straipsnio 3 dalyje:

išduodančioji teisminė institucija turi nagrinėti įvairią valstybių teisę, norėdama atsižvelgti į galimus atsisakymo vykdyti EAO pagrindus, nenumatytus Pagrindų sprendime 2002/584/TVR?

3.    Ar atsižvelgiant į tai, kaip bus atsakyta į pirmesnius klausimus, ir į tai, kad pagal Pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 6 straipsnio 1 dalį išduodančiosios teisminės institucijos jurisdikcija išduoti EAO nustatoma pagal išduodančiosios valstybės teisę:

ši nuostata turi būti aiškinama taip, kad vykdančioji teisminė institucija gali ginčyti išduodančiosios teisminės institucijos jurisdikciją imtis veiksmų konkrečioje baudžiamojoje byloje ir atsisakyti perduoti asmenį, nes laiko šią instituciją neturinčia jurisdikcijos išduoti EAO?

4.    Ar atsižvelgiant į tai, kad vykdančioji teisminė institucija gali tikrinti, kaip paisoma pagrindinių prašomo perduoti asmens teisių išduodančiojoje valstybėje:

4.1.    pagal Pagrindų sprendimą 2002/584/TVR vykdančioji teisminė institucija gali atsisakyti perduoti prašomą perduoti asmenį, nes remdamasi darbo grupės nuomone, kurią nacionalinei vykdančiajai institucijai pateikė pats prašomas perduoti asmuo, nustatė, kad kyla pavojus, jog išduodančiojoje valstybėje narėje gali būti pažeistos to asmens pagrindinės teisės?

4.2.    Ar, atsižvelgiant į pirmesnį klausimą, tokia nuomonė yra objektyvi, patikima, tiksli ir tinkamai atnaujinta informacija siekiant pagal Teisingumo Teismo jurisprudenciją pateisinti atsisakymą perduoti prašomą perduoti asmenį remiantis tuo, kad kyla didelis pavojus, jog gali būti pažeistos pagrindinės jo teisės?

4.3.    Jeigu į pirmesnį klausimą būtų atsakyta teigiamai, kokių duomenų pagal Sąjungos teisę reikia tam, kad valstybė narė galėtų nuspręsti, jog išduodančiojoje valstybėje narėje kyla pavojus, kad gali būti pažeistos pagrindinės teisės, kaip teigia prašomas perduoti asmuo, ir tuo pavojumi galima pateisinti atsisakymą vykdyti EAO?

5.    Ar atsakymams į pirmesnius klausimus turi įtakos aplinkybė, kad prašomas perduoti asmuo galėjo kreiptis į išduodančiosios valstybės teismus, įskaitant antrosios instancijos teismus, ir juose kelti išduodančiosios teisminės institucijos jurisdikcijos nebuvimo, jos išduoto arešto orderio ir pagrindinių teisių užtikrinimo klausimus?

6.    Ar atsakymams į pirmesnius klausimus turi įtakos aplinkybė, kad vykdančioji teisminė institucija atsisako vykdyti EAO remdamasi minėtame Pagrindų sprendime 2002/584/TVR aiškiai nenumatytais pagrindais, visų pirma dėl to, kad nusprendžia, jog išduodančioji teisminė institucija neturi jurisdikcijos ir kyla didelis pavojus, kad gali būti pažeistos pagrindinės teisės išduodančiojoje valstybėje, nepaprašiusi išduodančiosios institucijos pateikti konkrečios papildomos informacijos, turinčios įtakos tokiam sprendimui?

7.    Jeigu iš atsakymų į pirmesnius klausimus būtų matyti, kad susiklosčius tokioms aplinkybėms, kaip nagrinėjamos šioje byloje, pagal Pagrindų sprendimą 2002/584/TVR draudžiama atsisakyti perduoti asmenį remiantis nurodytais atsisakymo pagrindais:

ar prašymą priimti prejudicinį sprendimą teikiančiam teismui pagal Pagrindų sprendimą 2002/584/TVR būtų draudžiama išduoti naują EAO dėl to paties asmens, skirtą tai pačiai valstybei narei?

____________

1 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos (OL L 190, 2002, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 34).