Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 12 marca 2009 r. - Lafleur Tighe przeciwko Komisji.

(Sprawa F-24/07)1

(Służba publiczna - Pracownicy kontraktowi - Zatrudnienie - Zaszeregowanie - Dawni eksperci indywidualni - Doświadczenie zawodowe - Dyplom - zaświadczenia o równoważności tego dyplomu - Dopuszczalność - Nowa istotna okoliczność faktyczna)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Virginie Lafleur Tighe (Makati, Filipiny) (przedstawiciele: S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall i G. Berscheid, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego zaszeregowującej skarżącą w związku z zatrudnieniem jej jako pracownika kontraktowego w ramach grupy funkcyjnej IV do grupy zaszeregowania 13, stopień 1, ponieważ w ocenie jej doświadczenia zawodowego nie uwzględniono doświadczenia zawodowego uzyskanego przez skarżącą w okresie pomiędzy uzyskaniem pierwszego dyplomu (Bachelor) i drugiego dyplomu ("Maîtrise") i po drugie zaszeregowanie skarżącej z mocą wsteczną do grupy zaszeregowania 14

Sentencja wyroku

Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

Każda ze stron ponosi własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 117 z 26.5.2007, s. 36