Žaloba podaná 5. marca 2021 – Európsky parlament/Európska komisia

(vec C-144/21)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Európsky parlament (v zastúpení: L. Visaggio, C. Ionescu Dima, M. Menegatti, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia

Žalobca navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil článok 1 ods. 1 a 2 a články 2, 3, 4, 5, 7, 9 a 10 vykonávacieho rozhodnutia Komisie C(2020) 8797 z 18. decembra 2020, ktorým sa čiastočne udeľuje autorizácia na určité použitia oxidu chrómového podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/20061 (Chemservice GmbH a i.), a to v rozsahu, v akom sa týkajú autorizácií na použitie 2, 4 a 5 (a použitie 1 vo vzťahu k úprave zmesí na použitia 2, 4 a 5) s číslami REACH/20/18/0 až REACH/20/18/27,

subsidiárne, zrušil vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2020) 8797 z 18. decembra 2020 v celom rozsahu,

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza jediný žalobný dôvod založený na tom, že napadnuté rozhodnutie bolo prijaté v rozpore s požiadavkami stanovenými v článku 60 ods. 4 a 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, a teda musí byť zrušené v rozsahu, v akom sa týka autorizácie na použitia 2, 4 a 5 (a použitie 1 vo vzťahu k úprave zmesí na použitia 2, 4 a 5) s číslami REACH/20/18/0 až REACH/20/18/27. Subsidiárne, za predpokladu, že by Súdny dvor dospel k záveru, že autorizácie na použitie 6 s číslami REACH/20/18/28 až REACH/20/18/34 podľa napadnutého rozhodnutia sú s autorizáciami na iné použitia tak neoddeliteľne spojené, že autorizácie udelené na použitia 2, 4 a 5 (a použitie 1 vo vzťahu k úprave zmesí na použitia 2, 4 a 5) nie je možné od napadnutého rozhodnutia oddeliť, žalobkyňa sa domnieva, že toto rozhodnutie treba zrušiť v celom rozsahu.

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 2006, s. 1).