Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 8 februari 2011 - Skareby / Commissie

(Zaak F-95/09)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Psychisch geweld door hiërarchieke meerdere - Artikelen 12 bis en 24 van Statuut - Verzoek om bijstand - Redelijke termijn - Aanvang - Duur)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Carina Skareby (Leuven, België) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en J. Baquero Cruz, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij om geen onderzoek in te stellen naar het psychisch geweld waarvan verzoekster slachtoffer zou zijn geweest

Dictum

Het besluit van de Europese Commissie van 4 maart 2009 houdende weigering om een administratief onderzoek in te stellen naar het vermeende psychisch geweld waaraan één van de hiërarchieke meerderen van Skareby zich schuldig zou hebben gemaakt, wordt nietig verklaard.

De Europese Commissie zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 24 van 30/01/2010, blz. 81.