Skarga wniesiona w dniu 6 listopada 2009 r. - U przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-92/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: U (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciele: F. Moyse i A. Salerno, adwokaci)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu o zwolnieniu strony skarżącej oraz naprawienie poniesionej krzywdy.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 6 lipca 2009 r., którą organ ten postanowił zwolnić stronę skarżącą z dniem 1 września 2009 r.;

przyznanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę ocenioną na 15 000 EUR z zastrzeżeniem zmian;

obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępowania.

____________