Προσφυγή-αγωγή της 27ης Δεκεμβρίου 2007 - Bosman κατά Συμβουλίου

(Υπόθεση F-145/07)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: Pierre Bosman (Lebbeke, Βέλγιο) (Εκπρόσωποι: T. Bontinck και P. S. Gennari Curlo, δικηγόροι)

Καθού-εναγόμενο: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της ατομικής αποφάσεως της 28ης Φεβρουαρίου 2007, περί μη συμπεριλήψεως του επιδόματος στέγης στον υπολογισμό των δικαιωμάτων συντάξεως λόγω αρχαιότητας.

Αιτήματα του προσφεύγοντος-ενάγοντος

Ο προσφεύγων-ενάγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την πράξη περί καθορισμού των δικαιωμάτων συντάξεως λόγω αρχαιότητας της 27ης Φεβρουαρίου 2007·

να υποχρεώσει το καθού-εναγόμενο να καταβάλει το ζητηθέν επίδομα στέγης από 1ης Μαρτίου 2007·

να καταδικάσει το καθού-εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα.

____________