Žaloba podaná 9. mája 2006 - Nijs/Dvor audítorov

(Vec F-49/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Bart Nijs (Bereldange, Luxembursko) (v zastúpení: F. Rollinger, advokát)

Žalovaný: Európsky dvor audítorov

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu nepovýšiť žalobcu v roku 2005, ako aj všetky súvisiace a/alebo nasledujúce rozhodnutia,

uložiť povinnosť nahradiť majetkovú a nemajetkovú ujmu vzniknutú žalobcovi,

zaviazať Európsky dvor audítorov na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza:

1.    dôsledky falšovania jeho správy o hodnotení za rok 2003 pre hodnotenie v roku 2004;

2.    porušenie zásady právnej istoty zamestnancov, zásady rovnosti zaobchádzania s úradníkmi a zásady riadnej správy v rámci použitia nového hodnotiaceho systému na žalobcu vypracovaného žalovaným;

3.    skutočnosť, že jedna z jeho kolegýň bola protiprávne poverená dočasným výkonom riadiacej funkcie;

4.    skutočnosť, že jeden z jeho nadriadených vykonával svoju funkciu protiprávne;

5.    nedostatočná bezúhonnosť tohto nadriadeného;

6.    niekoľko prekročení právomoci a porušenie Zmluvy.

____________