Žaloba podaná 7. marca 2012 – ZZ/Komisia

(vec F-32/12)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie implicitného rozhodnutia Komisie nenahradiť štvrtinu trov konania žalobcu v rámci veci F-56/09, Marcuccio/Komisia, na náhradu ktorých bola žalovaná zaviazaná rozsudkom z 9. júna 2011

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Európskej komisie alebo prinajmenšom jej pripísateľné, ktoré zamieta bez ohľadu na formu tohto zamietnutia a na to, či je úplné alebo čiastočné, návrhy žalobcu formulované v žiadosti zo 4. januára 2011,

v nevyhnutnom rozsahu zrušiť rozhodnutie bez ohľadu na jeho formu, ktoré zamieta sťažnosť žalobcu z 20. júla 2011 podanú proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti zo 4. januára 2011,

v nevyhnutnom rozsahu konštatovať, že Komisia tým, že sa najmä nevyjadrila k žiadosti zo 4. januára 2011, nezákonne opomenula vykonať rozhodnutie Všeobecného súdu z 9. júna 2010 vo veci F-56/09, Marcuccio/Komisia, a najmä bod 4) jeho výroku,

zaviazať Komisiu na zaplatenie sumy 3 174, 87 eura, ktorá bude žalobcovi vytvárať, ak, a v rozsahu, v akom mu nebude zaplatená, úroky vo výške 10 % ročne s ročnou kapitalizáciou odo dňa nasledujúceho po podaní tejto žaloby až do dňa úplného zaplatenia tejto sumy,

zaviazať Komisiu, aby žalobcovi zaplatila sumu 10 eur denne za každý deň, po skončení ktorého odo dňa nasledujúceho po podaní tejto žaloby a bez časového obmedzenia bude pretrvávať nesplnenie povinnosti zaplatiť mu sumu 3 174, 87 eura alebo prinajmenšom bude trvať nevyjadrenie sa k žiadosti zo 4. januára 2011, sumu 10 eur, ktorú treba zaplatiť od tohto dňa a ktorá bude žalobcovi vytvárať, ak a v rozsahu, v akom mu nebude zaplatená, úroky vo výške 10 % ročne s ročnou kapitalizáciou odo dňa nasledujúceho po dni, keď mala byť vyššie uvedená suma zaplatená, až do dňa úplného zaplatenia tejto sumy,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.