Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 29 juni 2010 - Esneau-Kappé mot Europeiska polisbyrån (Europol)

(Mål F-42/09)(1)

(Personalmål - Anställda vid Europol - Anställningsavtal har inte förnyats - Tillsvidareanställning - Artikel 6 i tjänsteföreskrifterna för anställda vid Europol - Principen om iakttagandet av rätten till försvar)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Anne Esneau-Kappé (Haag, Nederländerna) (ombud: inledningsvis advokaten P. de Casparis, därefter advokaterna W.J. Dammingh och N.D. Dane)

Svarande: Europeiska polisbyrån (Europol) (ombud: D. Neumann och D. El Khoury, biträdda av advokaterna B. Wägenbaur och R. Van der Hout)

Saken

Ogiltigförklaring av beslutet av den 12 juni 2008, varigenom sökanden underrättades om att det inte var möjligt att erbjuda henne fast anställning, och av beslutet av den 7 januari 2009 att avslå sökandens klagomål mot förstnämnda beslut.

Domslut

Beslutet av den 12 juni 2008, varigenom Europeiska polisbyrån (Europol) vägrade erbjuda Anne Esneau-Kappé en tillsvidareanställning, ogiltigförklaras.

Europol ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 180, 1.8.2009, s. 63.