Žaloba podaná dne 2. ledna 2008 - Nijs v. Účetní dvůr

(Věc F-1/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Bart Nijs (Bereldange, Lucembursko) (zástupce: F. Rollinger, advokát)

Žalovaný: Evropský účetní dvůr

Předmět a popis sporu

Jednak zrušení rozhodnutí Odvolacího výboru nepovýšit žalobce do platové třídy A*11 v rámci výkonu povýšení v roce 2005, a jednak návrh na náhradu škody

Návrhové žádání žalobce

zrušit hodnotící zprávu za období 2005/06 žalobce, včetně rozhodnutí odvolacího výboru č. 01/2007 o zachování této zprávy, které žalobce obdržel dne 2. března 2007;

zrušit související a následná rozhodnutí, zejména rozhodnutí nepovýšit žalobce do platové třídy AD11 v roce 2007;

zrušit rozhodnutí omezené schůze Účetního dvora ze dne 8. března 2007 o obnovení mandátu p. Michela Hervé ode dne 1. července 2007 na období šesti let;

uložit Účetnímu dvoru náhradu utrpěné nemajetkové újmy ve výši 10 000 eur, jakož i náhradu majetkové újmy tvořené rozdílem mezi mzdou pobíranou žalobcem od data vstupu posledních rozhodnutí o povýšení, oznámených dne 3. dubna 2007, v účinnost a mzdou, na kterou by měl žalobce nárok v případě povýšení k datu účinnosti těchto rozhodnutí;

uložit Účetnímu dvoru Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________