Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 21 października 2009 r. - Ramaekers-Jørgensen przeciwko Komisji

(Sprawa F-74/08)1

(Urzędnicy - Podatek wspólnotowy - Obliczanie - Kumulowanie kwoty wynagrodzenia i renty rodzinnej - Sposób pobierania podatku wspólnotowego -Data pobrania)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Dominique Ramaekers-Jørgensen (Genval, Belgia) (przedstawiciel: L. Vogel, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall i D. Martin, pełnomocnicy)

Interwenient popierający żądania strony pozwanej: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: K. Zieleśkiewicz i M. Bauer, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego w przedmiocie obliczenia podatku wspólnotowego skarżącej poprzez skumulowanie kwoty wynagrodzenia i renty rodzinnej a także decyzji, w której oddalony został wniosek skarżącej o to, by z kwoty wynagrodzenia nie był pobierany przedterminowo, przed wypłaceniem renty rodzinnej, podatek wspólnotowy od tej renty. Po drugie stwierdzenie niezgodności z prawem art. 3 i 4 rozporządzenia Rady nr 260/68.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Dominique Ramaekers-Jørgensen pokryje koszty własne oraz koszty poniesione przez Komisję Wspólnot Europejskich.

Rada Unii Europejskiej pokrywa koszty własne.

____________

1 - Dz.U. C 272 z 25.10.2008, s.52.