Acțiune introdusă la 3 iunie 2011 - Regatul Spaniei/Consiliul Uniunii Europene

(Cauza C-274/11)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamant: Regatul Spaniei (reprezentant: N. Díaz Abad, agent)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile reclamantului

Anularea Deciziei 2011/167/UE a Consiliului1;

obligarea Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

1)    Existența unui abuz de putere prin recurgerea la o cooperare consolidată în condițiile în care obiectivul nu este obținerea integrării tuturor statelor membre, acest mecanism fiind utilizat pentru a nu negocia cu un stat membru și pentru a-i impune soluția excluderii, iar obiectivele urmărite în speță ar fi putut fi atinse printr-un acord special în sensul articolului 142 din CBE2.

2)    Încălcarea sistemului judiciar al UE prin nestabilirea sistemului de soluționare a litigiilor privind unele titluri juridice care țin de dreptul Uniunii.

3)    În subsidiar, în cazul în care Curtea consideră că este necesar să se recurgă la cooperarea consolidată în speță și că reglementarea materială a unor titluri juridice care țin de dreptul Uniunii poate fi definită fără să existe un sistem de soluționare a litigiilor privind aceste titluri, Regatul Spaniei consideră că nu sunt întrunite condițiile necesare cooperării consolidate și că există următoarele motive de anulare:

3.1    Încălcarea articolului 20 alineatul (1) TUE întrucât, în speță, cooperarea consolidată nu constituie un ultim recurs și nici nu îndeplinește obiectivele prevăzute de TUE și întrucât se referă la domenii excluse de la cooperarea consolidată deoarece este vorba despre competențe exclusive ale UE.

3.2    Încălcarea articolului 326 TFUE întrucât, în speță, cooperarea consolidată încalcă principiul nediscriminării, aduce atingere pieței interne și coeziunii economice, sociale și teritoriale, constituie o discriminare în schimburile dintre statele membre și provoacă o denaturare a concurenței între acestea.

3.3    Încălcarea articolului 327 TFUE întrucât cooperarea consolidată nu respectă drepturile Regatului Spaniei care nu participă la aceasta.

____________

1 - Decizia 2011/167/UE a Consiliului din 10 martie 2011 de autorizare a unei cooperări consolidate în domeniul creării unei protecții prin brevet unitar (JO L 76, p. 53).

2 - Convenția privind eliberarea brevetelor europene din 5 octombrie 1973.