ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 13. decembra 2007

Vec F‑73/06

Kris Van Neyghem

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Verejné výberové konanie – Hodnotenie písomnej skúšky – Lehota na podanie sťažnosti – Prípustnosť – Povinnosť odôvodnenia“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou K. Van Neyghem v podstate navrhuje jednak zrušiť rozhodnutie výberovej komisie verejného výberového konania EPSO/A/19/04 z 1. júna 2005 o jeho nepripustení k ústnej skúške daného výberového konania a jednak zaviazať Komisiu na náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmu, ktorú údajne utrpel

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Rozhodnutie výberovej komisie výberového konania – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Fakultatívny charakter – Podanie – Dôsledky

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

2.      Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Rozhodnutie prijaté po preskúmaní predchádzajúceho rozhodnutia

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2 a článok 91 ods. 1)

3.      Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Dátum podania

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2; nariadenie Rady č. 1182/71, článok 3 ods. 4)

4.      Úradníci – Výberové konanie – Výberová komisia – Zamietnutie prihlášky – Povinnosť odôvodnenia

(Článok 253 ES; služobný poriadok úradníkov, článok 25 ods. 2; príloha III, článok 6)

5.      Úradníci – Výberové konanie – Posúdenie spôsobilosti uchádzačov – Voľná úvaha výberovej komisie

(Služobný poriadok úradníkov, príloha III)

1.      Rozhodnutie výberovej komisie môže byť napadnuté priamo pred súdom Spoločenstva bez toho, aby bolo predtým potrebné podať sťažnosť v zmysle článku 90 služobného poriadku.

V prípade, že sa dotknutá osoba namiesto priameho predloženia veci na súd Spoločenstva predsa len odvoláva na ustanovenia služobného poriadku, aby sa formou administratívnej sťažnosti obrátila na menovací orgán, prípustnosť neskôr podanej žaloby závisí od dodržania všetkých procesných požiadaviek, ktoré sa týkajú právneho prostriedku predtým podanej sťažnosti, dotknutou osobou.

(pozri body 36, 37)

Odkaz:

Súdny dvor: 7. mája 1986, Rihoux a i./Komisia, 52/85, Zb. s. 1555, bod 9

Súd prvého stupňa: 23. januára 2002, Gonçalves/Parlament, T‑386/00, Zb. VS s. I‑A‑13, II‑55, bod 35; 21. októbra 2004, Schumann/Komisia, T‑49/03, Zb. VS s. I‑A‑301, II‑1371, bod 25

2.      Pokiaľ uchádzač, ktorého žiadosť o pripustenie do výberového konania Spoločenstva bola zamietnutá, požiada o preskúmanie tohto rozhodnutia na základe presného ustanovenia, ktoré je záväzné pre administratívu, rozhodnutie prijaté výberovou komisiou po preskúmaní je aktom spôsobujúcim ujmu v zmysle článku 90 ods. 2 alebo prípadne článku 91 ods. 1 služobného poriadku. Práve od tohto rozhodnutia prijatého po preskúmaní začína plynúť lehota na podanie sťažnosti a žaloby bez toho, aby bolo potrebné skúmať, či v takejto situácii možno uvedené rozhodnutie považovať za výlučne potvrdzujúci akt.

(pozri bod 39)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: Gonçalves/Parlament, už citovaný, bod 39; 7. júna 2005, Cavallaro/Komisia, T‑375/02, Zb. VS s. I‑A‑151, II‑673, bod 58; 31. januára 2006, Giulietti/Komisia, T‑293/03, Zb. VS s. I‑A‑2‑5, II‑A‑2‑19, bod 28

3.      Pokiaľ ide o stanovenie dátumu podania predchádzajúcej administratívnej sťažnosti, článok 90 ods. 2 služobného poriadku sa má vykladať v tom zmysle, že sťažnosť je „podaná“ nie vtedy, keď je zaslaná inštitúcii, ale keď je jej doručená.

Lehota troch mesiacov stanovená týmto ustanovením sa končí uplynutím toho dňa, ktorý sa v treťom mesiaci svojím číselným označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti alebo aktu určujúcemu začiatok lehoty. Podľa článku 3 ods. 4 nariadenia č. 1182/71, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny, ak koniec lehoty pripadá najmä na sobotu, lehota končí uplynutím poslednej hodiny nasledujúceho pracovného dňa.

(pozri body 43, 45, 47, 48)

Odkaz:

Súdny dvor: 26. novembra 1981, Michel/Parlament, 195/80, Zb. s. 2861, body 8 a 13; 15. januára 1987, Misset/Rada, 152/85, Zb. s. 223, body 8 a 9

Súd prvého stupňa: 25. septembra 1991, Lacroix/Komisia, T‑54/90, Zb. s. II‑749, body 28 a 29; 26. septembra 1996, Maurissen/Dvor audítorov, T‑192/94, Zb. VS s. I‑A‑425, II‑1229, bod 28; 13. marca 1998, Lonuzzo‑Murgante/Parlament, T‑247/97, Zb. VS s. I‑A‑119, II‑317, bod 38; 30. mája 2002, Onidi/Komisia, T‑197/00, Zb. VS s. I‑A‑69, II‑325, bod 47

Súd pre verejnú službu: 15. mája 2006, Schmit/Komisia, F‑3/05, Zb. VS s. I‑A‑1‑9, II‑A‑1‑33, bod 28; 24. mája 2007, Lofaro/Komisia, F‑27/06 a F‑75/06, Zb. VS s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000, body 31 a 32, ktoré sú predmetom odvolania prejednávanom pred Súdom prvého stupňa

4.      Z článku 253 ES a článku 25 druhého odseku služobného poriadku vyplýva, že každé rozhodnutie týkajúce sa konkrétneho jednotlivca prijaté podľa služobného poriadku a spôsobujúce ujmu musí byť odôvodnené. Účelom povinnosti odôvodnenia rozhodnutia spôsobujúceho ujmu je poskytnúť dotknutej osobe potrebné údaje na určenie, či je alebo nie je rozhodnutie odôvodnené, a umožniť jeho súdne preskúmanie.

Pokiaľ ide o rozhodnutia prijaté výberovou komisiou, je potrebné povinnosť odôvodnenia dať do súladu s dodržaním tajnosti rokovania výberovej komisie podľa článku 6 prílohy III služobného poriadku, pričom táto tajnosť bola zavedená s cieľom zabezpečiť nezávislosť výberovej komisie a objektivitu jej práce tým, že ju chráni pred akýmikoľvek vonkajšími zásahmi alebo tlakmi vyvíjanými samotnou administratívou Spoločenstva, dotknutými uchádzačmi alebo tretími osobami. Dodržiavanie tajnosti bráni zverejneniu postojov jednotlivých členov výberovej komisie, ako aj všetkých skutočností spojených s osobným hodnotením alebo porovnávaním uchádzačov.

Porovnávajúce posúdenia, ktoré uskutočňuje výberová komisia, sú vyjadrené známkami, ktoré výberová komisia udelí uchádzačom, a sú výrazom hodnotového úsudku o každom uchádzačovi. So zreteľom na túto tajnosť predstavuje oznámenie známok dosiahnutých každým uchádzačom v rôznych skúškach dostatočné odôvodnenie rozhodnutí výberovej komisie. Takéto odôvodnenie neporušuje práva uchádzačov. Umožňuje im oboznámiť sa s hodnotením svojich výkonov, a v prípade potreby si overiť, že skutočne nedosiahli počet bodov, ktorý oznámenie o výberovom konaní vyžaduje, aby mohli byť pripustení k určitým skúškam alebo ku všetkým skúškam.

(pozri body 70 a 74 – 77)

Odkaz:

Súdny dvor: Michel/Parlament, už citovaný, bod 22; 4. júla 1996, Parlament/Innamorati, C‑254/95 P, Zb. s. I‑3423, body 23 a 24

Súd prvého stupňa: 23. januára 2003, Angioli/Komisia, T‑53/00, Zb. VS s. I‑A‑13, II‑73, bod 67; 27. marca 2003, Martínez Páramo a i./Komisia, T‑33/00, Zb. VS s. I‑A‑105, II‑541, body 43 a 44; 19. februára 2004, Konstantopoulou/Súdny dvor, T‑19/03, Zb. VS s. I‑A‑25, II‑107, body 27 a 31 až 33

5.      Posúdenie, ktoré vykonáva výberová komisia pri hodnotení vedomostí a spôsobilosti uchádzačov, ako aj rozhodnutia, ktorými výberová komisia konštatuje neúspech uchádzača na skúške, je vyjadrením hodnotenia. Toto hodnotenie je súčasťou širokej miery voľnej úvahy, ktorou disponuje výberová komisia, ktorá sa však nemôže vymykať možnosti preskúmania súdom Spoločenstva v prípade zjavne nesprávneho posúdenia. Výberová komisia preto nie je povinná konkretizovať odpovede uchádzača, ktoré považovala za nedostatočné, alebo vysvetliť, prečo ich považovala za nedostatočné.

(pozri body 78 a 86)

Odkaz:

Súdny dvor: 16. júna 1987, Kolivas/Komisia, 40/86, Zb. s. 2643, bod 11

Súd prvého stupňa: 11. februára 1999, Jiménez/ÚHVT, T‑200/97, Zb. VS s. I‑A‑19, II‑73, bod 40; Konstantopoulou/Súdny dvor, už citovaný, bod 34; 5. apríla 2005, Christensen/Komisia, T‑336/02, Zb. VS s. I‑A‑75, II‑341, bod 25