SKLEP PREDSEDNIKA PRVEGA SENATA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

z dne 19. julija 2007

Zadeva F-98/06

Risto Lohiniva

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Sporazumna rešitev na pobudo Sodišča za uslužbence – Izbris“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero R. Lohiniva predlaga razglasitev ničnosti odločbe organa Komisije za imenovanja z dne 30. maja 2006 o zavrnitvi pritožbe, ki jo je vložil zoper odločbo Komisije, s katero je ta zavrnila, da se mu od njegove razporeditve v Bruselj po obdobju zaposlitve na Finskem prizna pravica do nadaljnjega prenosa 35 % njegovih mesečnih neto osebnih prejemkov v to državo v skladu s členom 17 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom.

Odločitev: Zadeva F‑98/06, Lohiniva proti Komisiji, se izbriše iz vpisnika Sodišča za uslužbence. Komisija bo tožeči stranki za dokončno rešitev zadeve, skupaj s stroški, ki jih je ta imela, plačala znesek 5000 EUR. Komisija nosi svoje stroške.

Povzetek

Uradniki – Tožba – Sporazumna rešitev spora pred Sodiščem za uslužbence – Izbris iz vpisnika

(Poslovnik Sodišča prve stopnje, člena 87(5), drugi pododstavek, in 98, prvi odstavek; Sklep Sveta 2004/752, člen 3(4))