Kendelse afsagt af Rettens præsident den 12. juli 2021 – Jalkh mod Parlamentet

(Sag T-230/21 R)

(Særlige rettergangsformer – regler for institutionerne – medlem af Europa-Parlamentet – privilegier og immuniteter – ophævelse af parlamentarisk immunitet – begæring om udsættelse af gennemførelse – ingen uopsættelighed)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Jean François Jalkh (Gretz-Armainvilliers, Frankrig) (ved advokat F. Wagner)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (ved N. Lorenz og A.-M. Dumbrăvan, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt i henhold til artikel 278 TEUF med påstand om udsættelse af gennemførelsen af Parlamentets afgørelse P9_TA(2021)0092 af 25. marts 2021 vedrørende anmodningen om ophævelse af sagsøgerens immunitet [2020/2110(IMM)].

Konklusion

Begæringen om foreløbige forholdsregler tages ikke til følge.

Afgørelsen om sagsomkostningerne udsættes.

____________