Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 27. oktoobri 2022. aasta otsus (Rayonen sad Nesebari eelotsusetaotlus – Bulgaaria) – „S. V.“ OOD versus E. Ts. D.

(kohtuasi C-485/21)1

(Eelotsusetaotlus – Tarbijakaitse – Direktiiv 93/13/EMÜ – Ebaõiglased tingimused tarbijalepingutes – Artikli 2 punkt b – Mõiste „tarbija“ – Artikli 2 punkt c – Mõiste „müüja või teenuste osutaja“ – Füüsiline isik, kes on korterelamus asuva korteri omanik – Korterelamu haldamise ja korrashoiuga seotud eri liiki õigussuhted – Liikmesriigi õigusaktidega ette nähtud erinev kohtlemine tarbijastaatuse osas nende kaasomanike vahel, kes on enda nimel sõlminud ühiskasutuses olevate ruumide haldamise ja korrashoiu lepingu, ning nende kaasomanike vahel, kes ei ole sellist lepingut sõlminud)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rayonen sad Nesebar

Põhikohtuasja pooled

Hageja: „S. V.“ OOD

Kostja: E. Ts. D.

Resolutsioon

Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes artikli 1 lõiget 1 ja artikli 2 punkte b ja c

tuleb tõlgendada nii, et

korterelamu korteriomanikust füüsilist isikut, kes sõlmib halduriga korterelamu ühiskasutuses olevate ruumide haldamise ja korrashoiu lepingu, tuleb pidada „tarbijaks“ selle direktiivi tähenduses tingimusel, et ta ei kasuta korterit üksnes oma majandus- või kutsetegevusega seotud eesmärkidel. Asjaolu, et osa halduri osutatud teenustest selle lepingu alusel on tingitud vajadusest järgida riigisisestes õigusaktides ette nähtud konkreetseid ohutus- ja planeerimisnõudeid, ei jäta seda lepingut direktiivi kohaldamisalast välja;

juhul, kui korterelamu ühiskasutuses olevate ruumide haldamise ja korrashoiu leping on sõlmitud halduri ja korterelamu kaasomanike üldkoosoleku või korteriühistu vahel, võib korterelamu korteriomanikust füüsilist isikut pidada direktiivi 93/13 tähenduses „tarbijaks“ tingimusel, et teda saab pidada selle lepingu „pooleks“ ning ta ei kasuta korterit üksnes oma majandus- või kutsetegevusega seotud eesmärkidel.

____________

1 ELT C 412, 11.10.2021.