Talan väckt den 10 juli 2017 – Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike

(Mål C-416/17)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: J.-F. Brakeland, W. Roels)

Svarande: Republiken Frankrike

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

slå fast att Republiken Frankrike har åsidosatt sina skyldigheter enligt principerna om likvärdighet och effektivitet och enligt artiklarna 49, 63 och 267 tredje stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, genom att upprätthålla verkningarna av de regler som har till syfte att eliminera dubbelbeskattning av utdelning, och enligt vilka det är möjligt för ett moderbolag att, från den förskottsskatt som bolaget är skyldigt att betala när det till sina aktieägare vidareutdelar utdelningar från sina dotterbolag, avräkna den skattegottgörelse som tillkommer moderbolaget på grund av dessa utdelningar om de härrör från dotterbolag med säte i Frankrike, medan denna möjlighet inte föreligger om utdelningen härrör från dotterbolag med säte i en annan medlemsstat, då lagstiftningen i det sistnämnda scenariot inte ger rätt till avräkning av skattgottgörelse vid utdelning som härrör från ett sådant dotterbolag, eftersom Högsta förvaltningsdomstolens praxis innebär att begäran om återbetalning av förskottsskatt som uppburits i strid med unionsrätten i den mening som avses i EU-domstolens dom C-310/09 Accor1 beviljas, med följande tre begränsningar:

rätt till återbetalning av förskottsskatt som uppburits olagligt inskränks genom vägran att tillgodoräkna beskattning av dotterdotterbolag etablerade utanför Frankrike,

rätt till återbetalning av förskottsskatt som uppburits olagligt inskränks genom att det ställs oproportionerliga krav avseende bevisningen,

rätt till återbetalning av förskottskatt som uppburits olagligt inskränks genom begränsning av skattegottgörelse till en tredjedel av det utdelningsbelopp som vidareutdelats i Frankrike men härrör från ett dotterbolag etablerat utanför Frankrike, och då Högsta förvaltningsdomstolen, som är en administrativ domstol som dömer i sista instans, har fastställt dessa begränsningar utan att ställa en fråga till EU-domstolen angående huruvida de är förenliga med unionsrätten,

förplikta Republiken Frankrike att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Europeiska kommissionen riktar anmärkning mot Frankrike på grund av den praxis från Högsta förvaltningsdomstolen, den högsta administrativa domstolen, genom vilken EU-domstolens dom i mål C-310/09 Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique mot Accor SA, inte ges full verkan då restriktioner i strid med unionsrätten införts för återbetalning av skatt som uppburits på felaktiga grunder i fråga om förskottskatt på utdelningar.

I domen Accor, som meddelades med anledning av en begäran om förhandsavgörande, slog EU-domstolen fast att de franska skattereglerna, som syftade till att eliminera dubbelbeskattning på utdelningar, upprätthöll en diskriminering ifråga om beskattning av utdelningar som härrör från andra medlemsstater i EU. Det skatteuttag som domstolen bedömde strida mot unionsrätten ska följaktigen återbetalas.

Kommissionen bedömer att Frankrike inte respekterar EU-domstolens dom avseende tre specifika punkter:

redan genomförd beskattning av icke-franska dotterbolag beaktas inte,

i syfte att begränsa de berörda bolagens rätt till återbetalning upprätthålls krav på att lämna bevisning, och därigenom respekteras inte de av EU-domstolen fastställda kriterierna,

systemet för skattekredit begränsas på ett absolut sätt till en tredjedel av det utdelningsbelopp som vidareutdelats av ett icke-franskt dotterbolag.

Därtill är nämnda åsidosättanden en följd av att Högsta förvaltningsdomstolen inte iakttog sin skyldighet att begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen enligt artikel 267 FEUF.

____________

1 Domstolens dom (första avdelningen) av den 15 september 2011, i mål C-310/09, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique mot Accor SA, EU:C:2011:581