Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesarbeitsgericht (Nemčija) 16. novembra 2020 - ROI Land Investments Ltd./FD

(Zadeva C-604/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesarbeitsgericht

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožena stranka, nasprotna stranka v pritožbenem postopku in revidentka: ROI Land Investments Ltd.

Tožeča stranka, pritožnik in nasprotna stranka v postopku z revizijo: FD

Vprašanja za predhodno odločanje:

1.    Ali je treba člen 6(1) v povezavi s členom 21(2) in (1)(b)(i) Uredbe (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah1 (v nadaljevanju: Uredba št. 1215/2012) razlagati tako, da lahko delavec pravno osebo, ki ni njegov delodajalec in ki stalnega prebivališča v smislu člena 63(1) Uredbe št. 1215/2012 nima na ozemlju države članice, a delavcu na podlagi patronatske izjave neposredno odgovarja za zahtevke iz individualne pogodbe o zaposlitvi s tretjo osebo, toži pred sodiščem v kraju, kjer ali od koder delavec običajno opravlja svoje delo ali kjer je nazadnje opravljal svoje delo v delovnem razmerju s tretjo osebo, če pogodba o zaposlitvi s tretjo osebo brez patronatske izjave ne bi nastala?

2.    Ali je treba člen 6(1) Uredbe št. 1215/2012 razlagati tako, da pridržek glede člena 21(2) Uredbe št. 1215/2012 izključuje uporabo pravila o pristojnosti, določenega v nacionalnem pravu države članice, ki delavcu omogoča, da pravno osebo, ki mu kot v okoliščinah, opisanih v prvem vprašanju, neposredno odgovarja za zahtevke iz individualne pogodbe o zaposlitvi s tretjo osebo, toži kot „pravnega naslednika“ delodajalca pred sodiščem v kraju običajnega opravljanja dela, če taka pristojnost ne obstaja na podlagi člena 21(2) v povezavi s členom 21(1)(b)(i) Uredbe št. 1215/2012?

3.    Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, na drugo vprašanje pa pritrdilen:

(a)    Ali je treba člen 17(1) Uredbe št. 1215/2012 razlagati tako, da pojem „poklicna dejavnost“ zajema nesamostojno dejavnost osebe v delovnem razmerju?

(b)    Ali je treba v primeru pritrdilnega odgovora člen 17(1) Uredbe št. 1215/2012 razlagati tako, da patronatska izjava, na podlagi katere pravna oseba neposredno odgovarja za zahtevke delavca iz individualne pogodbe o zaposlitvi s tretjo osebo, pomeni pogodbo, ki jo je delavec sklenil za namen, za katerega se šteje, da spada v okvir njegove poklicne dejavnosti?

4.    Če je predložitveno sodišče na podlagi odgovorov na zgornja vprašanja mednarodno pristojno za odločanje o sporu:

(a)    Ali je treba člen 6(1) Uredbe (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja (Rim I)2 , razlagati tako, da pojem „poklicna dejavnost“ zajema nesamostojno dejavnost osebe v delovnem razmerju?

(b)    Če je odgovor na četrto vprašanje, točka (a), pritrdilen, ali je treba člen 6(1) Uredbe Rim I razlagati tako, da patronatska izjava, na podlagi katere pravna oseba delavcu neposredno odgovarja za zahtevke iz individualne pogodbe o zaposlitvi s tretjo osebo, pomeni pogodbo, ki jo je delavec sklenil za namen, ki ga je mogoče obravnavati kot njegovo poklicno dejavnost?

____________

1 UL 2012, L 351, str. 1.

2 UL 2008, L 177, str. 6.