Skarga wniesiona w dniu 2 lutego 2009 r. - Fares przeciwko Komisji

(Sprawa F-6/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Soukaïna Fares (Berchem-Sainte-Agathe, Belgia) (przedstawiciel: L. Vogel, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o zaszeregowaniu skarżącej do grupy funkcyjnej III, grupa zaszeregowania 8

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu upoważnionego do zawierania umów o pracę wydanej w dniu 17 października 2008 r. oddalającej zażalenie wniesione przez skarżącą w dniu 21 czerwca 2008 r. mające na celu stwierdzenie nieważności decyzji o zaszeregowaniu skarżącej do grupy funkcyjnej III, grupa zaszeregowania 8 i wnoszące o zaszeregowanie jej do grupy 9, ze skutkiem od tego samego dnia;

o ile jest to konieczne, stwierdzenie również nieważności wydanej początkowo decyzji, na mocy której zaszeregowano skarżącą do grupy funkcyjnej III, grupa zaszeregowania 8;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________