CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS (pirmā palāta)

2009. gada 29. septembrī

Lieta F‑64/09

Kay Labate

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Sociālais nodrošinājums – Nelaimes gadījumu un arodslimību apdrošināšana – Arodslimība – Prasība sakarā ar bezdarbību – Civildienesta tiesas kompetences neesamība – Lietas nodošana atpakaļ Pirmās instances tiesai

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 232. pantu un ar kuru K. Labate it īpaši lūdz: konstatēt, ka Komisija ir nelikumīgi atturējusies pieņemt lēmumu EKL 232. panta izpratnē; piespriest Komisijai veikt pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību Eiropas Savienības Civildienesta tiesas 2008. gada 1. februāra rīkojumam lietā F‑77/07 Labate/Komisija (Krājums‑CDL, I‑A‑1‑0000. un II‑A‑1‑0000. lpp.); izskatīt šo lietu atbilstošā prioritārā kārtībā un pasludināt spriedumu sešu nedēļu laikā; piespriest veikt jebkādus citus pasākumus, kas var izrādīties nepieciešami; piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus

Nolēmums Prasību, kas reģistrēta ar numuru F‑64/09 Labate/Komisija, nodot atpakaļ Pirmās instances tiesai. Lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu šajā instancē atlikt.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Prasība – Prasība sakarā ar bezdarbību – Civildienesta tiesas kompetences neesamība

(EKL 232. un 236. pants; Civildienesta noteikumu 91. pants)

Prasība, kuras mērķis ir panākt nevis nelabvēlīga tiesību akta atcelšanu, bet gan tiesas atzinumu par to, ka iestāde ir nelikumīgi atturējusies pieņemt lēmumu, un pirms kuras celšanas ir norisinājusies EKL 232. pantā paredzētā aicinājuma pieņemt lēmumu procedūra un kura nepārprotami ir celta, pamatojoties uz EKL 232. pantu, ir prasība sakarā ar bezdarbību, kas atbilstoši EKL 225. panta 1. punkta pirmajai daļai un Tiesas Statūtu 51. panta pirmajai daļai ietilpst Pirmās instances tiesas kompetencē.

Šo secinājumu nevar atspēkot ar to, ka attiecīgās lietas pamatā ir darba tiesiskās attiecības starp iestādi un personu, kurai ir piemērojami Civildienesta noteikumi, un ka tādēļ uz to attiecas EKL 236. panta piemērošanas joma.

Jautājumu par to, vai šādā lietā prasītājs ir tiesīgs celt prasību par bezdarbību – lai gan tā rīcībā atbilstoši Civildienesta noteikumu 90. un 91. pantam ir iespēja apstrīdēt iestādes bezdarbību, ceļot prasību par lēmumu, ar kuru netieši ir noraidīts pieteikums, – var izvērtēt tikai tiesa, kurai ir kompetence izskatīt prasības sakarā ar bezdarbību, proti, Pirmās instances tiesa, nevis Civildienesta tiesa.

(skat. 20.–23. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 2009. gada 6. jūlijs, T‑176/04 DEP Marcuccio/Komisija, Krājumā nav publicēts, 23.–27. punkts; 2009. gada 9. jūlijs, T‑176/08 Infeurope/Komisija, Krājumā nav publicēts, 36.–40. punkts.