ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
(първи състав)

24 май 2012 година


Дело F‑91/11


Ciprian-Calin Alionescu

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Назначаване — Конкурс на общо основание — Решение за удължаване на срока за записване — Липса на административна жалба — Явна недопустимост“

Предмет:      Жалба, която е подадена на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за Евратом съгласно член 106а от последния, и с която г‑н Alionescu иска както да бъде отменено решението на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) да удължи с шест часа срока за записване за конкурси на общо основание EPSO/AD/206/11 и EPSO/AD/207/11, така и да бъдат приети последващи мерки след тази отмяна

Решение: Отхвърля жалбата като явно недопустима. Жалбоподателят понася направените от него съдебни разноски.

Резюме

Длъжностни лица — Обжалване — Акт с неблагоприятни последици — Решение за удължаване на срока за записване за конкурс на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) — Липса на предварително обжалване по административен ред — Явна недопустимост

(членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица)

Освен в случаите, когато подадената по съдебен ред жалба е насочена срещу акт, който не е издаден от самия орган по назначаването, като решение на конкурсна комисия или атестационен доклад, липсата на предварително обжалване по административен ред в определения срок води до недопустимост на посочената жалба.

За да бъде подадена по съдебен ред жалба срещу решение за удължаване на срока за записване за конкурс на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO), в качеството ѝ на орган — организатор на конкурси, а не на конкурсната комисия, е необходимо това решение предварително да е било обжалвано по административен ред. Ако това не е направено, подадената по съдебен ред жалба е явно недопустима.

(вж. точки 15—17)

Позоваване на:

Съд — 10 юни 1987 г., Pomar/Комисия, 317/85, точки 11 и 13

Първоинстанционен съд — 20 юни 1990 г., Burban/Парламент, T‑133/89, точка 17; 16 юли 1992 г., Della Pietra/Комисия, T‑1/91, точка 23

Съд на публичната служба — 9 декември 2008 г., T/Комисия, F‑106/05, точка 84