Valitus, jonka Deza a.s. on tehnyt 4.2.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu kahdeksas jaosto) asiassa T-638/18, Deza v. komissio, 16.12.2020 antamasta tuomiosta

(asia C-74/21 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Deza a.s. (edustajat: P. Sellar, advocaat, K. Van Maldegem, avocat, M. Grunchard, avocate)

Muut osapuolet: Euroopan komissio, Espanjan kuningaskunta ja Euroopan kemikaalivirasto

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa valituksenalaisen tuomion

palauttaa asian unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi

määrää, että oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäinen valitusperuste, joka perustuu siihen, että unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen katsoessaan, että valittajan esittämään perusteluun, jonka mukaan komissio on tehnyt ilmeisen virheen, ei ilman muuta sisältynyt myös perustelu, jonka mukaan komissio oli laiminlyönyt huolellisuusvelvoitteen.

Toinen valitusperuste, joka perustuu siihen, että unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen käyttäessään asetuksen N:o 1272/20081 liitteessä I olevan 4.1.3.5.5 kohdan väitettyä oikeudellista epäselvyyttä perusteena valittajan todellisuudessa esittämän oikeudellisen perustelun hylkäämiselle.

Kolmas valitusperuste, joka perustuu siihen, että unionin yleinen tuomioistuin ei ole voinut puolustaa säännöstön monimutkaisuudesta tekemällään arvioinnilla sitä, että komissio on jättänyt huomiotta CTPHT:n (piki, kivihiiliterva, korkealämpötilainen) liukenemattomuuden. Unionin yleinen tuomioistuin oli nimittäin omaksunut päinvastaisen kannan asiaan liittyneessä aikaisemmassa oikeudenkäynnissä (asia T-689/13 DEP, Bilbaina de Alquitranes SA ym. v. komissio). Koska päinvastaiselle kannalle asettumista ei ole mitenkään selitetty, unionin yleisen tuomioistuimen päättely on puutteellinen ja ristiriitainen.

Neljäs valitusperuste, joka perustuu siihen, että unionin yleinen tuomioistuin on menetellyt virheellisesti arvioidessaan asianmukaista huolellisuutta tavanomaisten perusteiden mukaisesti. Katsoessaan, että komissio on toiminut kuten mikä tahansa muu asianmukaista huolellisuutta noudattava tavallinen hallintoviranomainen toimisi, se on käyttänyt virheellistä ja epäasianmukaista vertailukohtaa komission asianmukaisen huolellisuuden ja tavallisuuden arvioinnissa.

Viides valitusperuste, joka perustuu siihen, että unionin yleisen tuomioistuimen esittämät perustelut ovat puutteelliset ja ristiriitaiset siltä osin kuin unionin yleinen tuomioistuin katsoi mihinkään todisteisiin viittaamatta ja pelkästään julkisasiamiehen ratkaisuehdotukseen tukeutuen, että komissiolla on saattanut olla vaikeuksia ilmeisen arviointivirheensä korjaamisessa, ja antoi siten ymmärtää, että komission lähestymistapaa voitaisiin pitää puolustettavana.

Kuudes valitusperuste, joka perustuu siihen, että unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen päätyessään katsomaan, että komission virheellistä menettelyä voidaan puolustaa viittaamalla varovaisuusperiaatteeseen, vaikka vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kyseiseen periaatteeseen ei voida vedota aineen luokituksen yhteydessä.

____________

1 Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta 16.12.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 (EUVL 2008, L 353, s. 1).