Acțiune introdusă la 26 februarie 2021 – Comisia Europeană/Irlanda

(Cauza C-125/21)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Tomkin și S. Grünheid, agenți)

Pârâtă: Irlanda

Concluziile reclamantei

constatarea faptului că, prin neadoptarea legilor, regulamentelor și a dispozițiilor administrative necesare pentru a se conforma Deciziei-cadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană1 sau, în orice caz, prin necomunicarea respectivelor dispoziții Comisiei, Irlanda nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 29 alineatele (1) și (2) din această decizie-cadru;

obligarea Irlandei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Potrivit articolului 29 alineatele (1) și (2) din Decizia-cadru 2008/909/JAI, statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se conforma dispozițiilor acestei decizii-cadru până la 5 decembrie 2011 și notifică măsurile respective Comisiei.

Comisia consideră că Irlanda și-a încălcat obligațiile care îi revin în temeiul articolului 29 alineatele (1) și (2) din Decizia-cadru 2008/909/JAI întrucât nu a adoptat legile, regulamentele și dispozițiile administrative necesare pentru a se conforma deciziei-cadru sau, în orice caz, întrucât nu a notificat respectivele dispoziții Comisiei.

____________

1 JO 2008, L 327, p. 27.