Kasační opravný prostředek podaný dne 28. března 2022 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (sedmého rozšířeného senátu) vydanému dne 19. ledna 2022 ve věci T-610/19, Deutsche Telekom AG v. Evropská komise

(Věc C-221/22 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: D. Calleja Crespo, B. Martenczuk, N. Khan, P. Rossi, L. Wildpanner, zmocněnci)

Další účastnice řízení: Deutsche Telekom AG

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 19. ledna 2022 ve věci T-610/19 v rozsahu, v němž bylo vyhověno žalobě společnosti Deutsche Telekom AG;

sám rozhodl o otevřených otázkách tohoto právního sporu;

podpůrně, aby v rozsahu, v němž právní spor ještě není rozhodnut, věc vrátil Tribunálu;

uložil společnosti Deutsche Telekom AG povinnost nahradit všechny náklady řízení spojení s tímto řízením a s řízením před Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Předmětem tohoto kasačního opravného prostředku, jemuž Evropská komise přikládá zásadní význam při výkladu a uplatňování článku 266 SFEU, je v podstatě otázka týkající se povinnosti Komise úročit pokutu v oblasti hospodářské soutěže v případě jejího vrácení. Na základě rozhodnutí Komise společnost Deutsche Telekom AG předběžně zaplatila pokutu za zneužití dominantního postavení na trhu podle článku 102 SFEU, kterou však Tribunál Evropské unie později snížil1 . Komise nyní zpochybňuje povinnost, kterou jí v napadeném rozsudku uložil Tribunál, zaplatit z části pokuty, kterou je nutno vrátit, úroky z prodlení, které mají povahu sankce ve smyslu judikatury Printeos2 .

Svým prvním důvodem kasačního opravného prostředku Komise tvrdí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když vycházel z toho, že podle článku 266 SFEU má Komise v případě soudního snížení pokuty v oblasti práva hospodářské soutěže absolutní a bezpodmínečnou povinnost zaplatit ode dne předběžného uhrazení pokuty úroky z prodlení, které mají povahu sankce.

V této souvislosti Komise uvádí zejména následující:

Tribunál nesprávně konstatoval, že Komise porušila článek 266 SFEU tím, že nezaplatila úroky z prodlení ve výši požadované společností Deutsche Telekom AG (první část prvního důvodu kasačního opravného prostředku).

Napadený rozsudek je v rozporu s judikaturou unijních soudů, která předcházela rozsudku Komise v. Printeos (druhá část prvního důvodu kasačního opravného prostředku).

Kromě toho sekundární unijní právo upravuje úroky, které je nutno zaplatit v případě výkonu rozsudků, a Tribunál měl toto sekundární unijní právo buď použít, nebo prohlásit sekundární unijní právo za neplatné (třetí část prvního důvodu kasačního opravného prostředku).

Podmínky žaloby na náhradu škody podle článku 340 SFEU nejsou splněny, Tribunál se tedy dopustil nesprávného právního posouzení, když úroky z prodlení přiznal z důvodu náhrady škody (čtvrtá část prvního důvodu kasačního opravného prostředku).

Účinek ex tunc rozsudků nevede k tomu, že ode dne předběžného zaplacení pokuty dotčeným podnikem musí být zaplaceny úroky z prodlení (pátá část prvního důvodu kasačního opravného prostředku).

Zaplacení úroků z prodlení ve smyslu napadeného rozsudku je v rozporu s odstrašujícím účinkem pokut (šestá část prvního důvodu kasačního opravného prostředku).

Svým druhým důvodem kasačního opravného prostředku Komise v případě zamítnutí svého prvního důvodu kasačního opravného prostředku tvrdí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když vycházel z toho, že úroková sazba, kterou má Komise zaplatit, je analogicky k čl. 83 odst. 2 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/20121 refinanční sazbou Evropské centrální banky zvýšenou o tři a půl procentního bodu.

____________

1 Rozsudek ze dne 13. prosince 2018, Deutsche Telekom v. Komise (T‑827/14, EU:T:2018:930).

1 Rozsudek ze dne 20. ledna 2021, Komise v. Printeos (C-301/19 P, EU:C:2021:39).

1 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (Úř. věst. 2012, L 362, s. 1).