Domstolens dom (stora avdelningen) av den 24 november 2020 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof - Tyskland) – Wikingerhof GmbH & Co. KG mot Booking.com BV

(Förenade målen C-59/19)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Civilrättsligt samarbete – Förordning (EU) nr 1215/2012 – Domstols behörighet – Artikel 7 leden 1 och 2 – Särskild behörighet i mål om skadestånd utanför avtalsförhållanden – Talan om förbudsföreläggande mot affärsmetoder som strider mot konkurrensrätten – Påstått missbruk av dominerande ställning i affärsverksamhet som omfattas av avtal – Plattform för bokningar av logi via internet, booking.com)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Wikingerhof GmbH & Co. KG

Svarande: Booking.com BV

Domslut

Artikel 7 led 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område ska tolkas så, att den är tillämplig på en förbudstalan som avser vissa ageranden inom ramen för ett avtalsförhållande mellan käranden och svaranden och som grundar sig på ett påstående om att svaranden har missbrukat sin dominerande ställning i strid med konkurrensrätten.

____________

(1 ) EUT C 155, 6.5.2019.