Prasība, kas celta 2011. gada 3. jūnijā - Spānijas Karaliste/Eiropas Savienības Padome

(lieta C-274/11)

Tiesvedības valoda - spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Spānijas Karaliste (pārstāvis - N. Díaz Abad)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītājas prasījumi:

atcelt Padomes Lēmumu 2011/167/ES 1;

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

1.    Pilnvaru nepareiza izmantošana, atsaucoties uz ciešāku sadarbību, lai gan, pirmkārt, mērķis neesot visu dalībvalstu integrācija - šāds mehānisms par mērķi ir izraudzīts tikai, lai izvairītos no sarunām ar vienu dalībvalsti un tai uzspiestu opt-out risinājumu - un, otrkārt, šajā gadījumā nospraustie mērķi varēja tikt sasniegti citā ceļā, kā, piemēram, saskaņā ar EPK 142. pantu 2.

2.    ES tiesiskās kārtības neievērošana, jo ar īpašumtiesībām saistīto strīdu atrisināšanas kārtība neesot paredzēta kopsakarā ar Eiropas Savienības tiesību normām.

3.    Pakārtoti, ja Tiesa atzītu, ka šajā gadījumā ir iespēja atsaukties uz ciešāku sadarbību un ka var noteikt Eiropas Savienības tiesību normu par īpašumtiesībām saturisku noregulējumu, pat ja šajā sakarā nav nekādas ar īpašumtiesībām saistīto strīdu izšķiršanas kārtības, Spānijas Karaliste uzskata, ka ciešākai sadarbībai vajadzīgie priekšnosacījumi nav izpildīti šādu pamatu, kas izvirzīti prasības atcelt tiesību aktus ietvaros, dēļ:

3.1.    LES 20. panta 1. punkta pārkāpums, jo ciešāka sadarbība šajā gadījumā nav nedz galējais līdzeklis, nedz arī kalpo ES līgumā paredzētajiem mērķiem un runa ir par jomām, uz kurām ciešāka sadarbība neattiecas; runa drīzāk ir par ES ekskluzīvu kompetenci.

3.2.    LESD 326. panta pārkāpums, jo ciešāka sadarbība šajā gadījumā ir pretrunā diskriminācijas aizliegumam, kaitē kopējam tirgum un sadarbībai ekonomikas, sociālajā un teritoriālajā jomā, jo tiek ietekmēta tirdzniecība dalībvalstu starpā un kropļota konkurence to starpā.

3.3.    LESD 327. panta pārkāpums, jo ar ciešāku sadarbību neesot ņemtas vērā Spānijas Karalistes, kas nepiedalās šajā sadarbībā, tiesības.

____________

1 - Padomes 2011. gada 10. marta Lēmums 2011/167/ES, ar ko atļauj ciešāku sadarbību attiecībā uz vienotas patentaizsardzības izveidi (OV L 76, 53. lpp.).

2 - 1973. gada 5. oktobra Konvencija par Eiropas patentu piešķiršanu.