Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 20 januari 2011 - Strack mot kommissionen

(Mål F-132/07)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Artiklarna 17, 17a och 19 i tjänsteföreskrifterna - Ansökan om att få utge handlingar - Ansökan om tillstånd att få publicera en text - Ansökan om tillstånd om att få använda sig av konstateranden från nationella domstolar - Upptagande till sakprövning)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Guido Strack (Köln, Tyskland) (ombud: H. Tettenborn)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och B. Eggers, biträdda av B. Wägenbaur, avocat)

Saken

Personalmål - Talan om ogiltigförklaring av ett antal beslut från kommissionen om avslag på sökandens begäran dels om att få ta del av vissa handlingar, dels om att disciplinförfaranden ska inledas mot en (f.d.) kommissionsledamot och olika tjänstemän vid kommissionen - Yrkande om skadestånd.

Domslut

Talan ogillas.

Guido Strack förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 107, 26.4.2008, s. 44.