Žaloba podaná 28. novembra 2012 - ZZ/Komisia

(vec F-146/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal a D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o prevode práv žalobkyne na dôchodok do dôchodkového systému Únie, ktoré bolo prijaté na základe nových VVU týkajúcich sa článkov 11 a 12 prílohy VIII služobného poriadku úradníkov

Návrhy žalobkyne

konštatovať nezákonnosť článku 9 všeobecných vykonávacích ustanovení článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku,

zrušiť rozhodnutie z 3. februára 2012 o uplatnení parametrov uvedených vo všeobecných vykonávacích ustanoveniach článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku z 3. marca 2011 na prevod práv žalobkyne na dôchodok,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

____________