Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 16. mai 2012. aasta otsus – Skareby versus komisjon

(kohtuasi F-42/10)1

(Avalik teenistus – Abistamiskohustus – Personalieeskirjade artiklid 12a ja 24 – Psühholoogiline ahistamine ülemuse poolt)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Carina Skareby (Louvain, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja J. Baquero Cruz)

Ese

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega jäeti rahuldamata hageja esitatud abitaotlus, mis esitati põhjusel, et hagejat on väidetavalt psühholoogiliselt ahistatud.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta C. Skareby kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja kolm neljandikku Euroopa Komisjoni kohtukuludest.

Jätta üks kolmandik Euroopa Komisjoni kohtukuludest tema enda kanda.

____________

1     ELT C 209, 31.7.2012, lk 55.