Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Bamberg (Nemecko) 11. júna 2021 – trestné konanie proti MR

(vec C-365/21)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberlandesgericht Bamberg

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

MR

Prejudiciálne otázky

1.    Je článok 55 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda (ďalej len „DVSD“)1 , v súlade s článkom 50 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“) a platný v rozsahu, v akom umožňuje výnimku zo zákazu dvojitého stíhania, aby zmluvná strana pri ratifikácií, prijatí alebo schválení tohto dohovoru mohla prehlásiť, že nie je viazaná článkom 54 DVSD, keď predmetom rozsudku vynesenom v zahraničí je čin zameraný proti bezpečnosti štátu alebo iným rovnako podstatným záujmom tejto zmluvnej strany?

2.    V prípade, ak je odpoveď na prvú otázku kladná:

Bránia články 54 a 55 DVSD a články 50 a 52 Charty výkladu prehlásenia prijatého Spolkovou republikou Nemecko pri ratifikácií DVSD v súvislosti s § 129 StGB (Bundesgesetzblatt 1994 II 631), ktorý podávajú nemecké súdy v tom zmysle, že prehlásenie zahŕňa aj také zločinecké skupiny, ako v predmetnom prípade, ktoré sa venujú len majetkovej trestnej činnosti a okrem toho nesledujú žiadne politické, ideologické, náboženské alebo svetonázorové ciele a ani nezákonnými prostriedkami nechcú získať vplyv na politiku, médiá, verejnú správu, súdnictvo alebo ekonomiku?

____________

1 Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Nemeckej spolkovej republiky a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach (Ú. v. ES L 239, 2000, s. 19; Mim. vyd. 19/002, s. 9).