Преюдициално запитване от Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona (Испания), постъпило на 19 ноември 2020 г. — KM/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Дело C-625/20)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona

Страни в главното производство

Жалбоподател: KM

Ответник: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Преюдициални въпроси

Противоречи ли на правната уредба на Европейския съюз, установена в член 4 от Директива 79/7/EИО на Съвета от 19 декември 1978 година относно постепенното прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените в сферата на социалното осигуряване1 и в член 5 от Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите2 (преработена), испанското правило относно съвместимостта на обезщетения, съдържащо се в член 163.1 от Ley General de la Seguridad Social (Общ закон за социалното осигуряване), както е тълкувано в съдебната практика, което не допуска съвместяване на две обезщетения за трайна пълна загуба на работоспособност, отпуснати по една и съща социалноосигурителна схема, но допуска това съвместяване при обезщетения, отпуснати по различни схеми, въпреки че при всички положения съответните права са придобити на основание на отделни социалноосигурителни вноски, доколкото това правило може да създава непряка дискриминация, основана на пола или социалната роля, предвид съотношението на половете в различните социалноосигурителни схеми?

При отрицателен отговор на първия въпрос, ще противоречи ли посочената по-горе испанска правна уредба на правото на Съюза, ако съответните обезщетения са предоставени за различни увреждания?

____________

1 ОВ L 6, 1979 г., стр. 24; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 1, стр. 192.

2 ОВ L 204, 2006 г., стр. 23; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 8, стр. 262.