Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Trieste (Italia) on esittänyt 26.5.2021 – GE v. Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino

(asia C-328/21)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale di Trieste

Pääasian asianosaiset

Valittaja: GE

Vastapuoli: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko asetuksen (EU) N:o 604/20131 27 artiklaa tulkittava

siten, että se, ettei asetuksen (EU) N:o 604/2013 4 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettua tiedotetta ole annettu henkilölle, joka on asetuksen N:o 604/2013 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa, sellaisenaan johda siirtopäätöksen mitättömyyteen, joka ei ole oikaistavissa (ja mahdollisesti siihen, että jäsenvaltio, jolle henkilö on esittänyt uuden kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen, saa toimivallan käsitellä sen)

vai siten, että hakijalla on velvollisuus esittää näyttö tuomioistuimessa siitä, että jos hänelle olisi annettu kyseinen tiedote, menettelyn lopputulos olisi ollut toinen?

Onko Euroopan unionin asetuksen (EU) N:o 604/2013 27 artiklaa tulkittava

siten, että se, ettei asetuksen (EU) N:o 603/2013 29 artiklassa tarkoitettua esittelylehtistä ole annettu henkilölle, joka on asetuksen (EU) N:o 604/2013 24 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa, johtaa sellaisenaan siirtopäätöksen mitättömyyteen, joka ei ole oikaistavissa (ja ehkä siihen, että henkilölle on tämän johdosta tarjottava mahdollisuus tehdä uusi kansainvälistä suojelua koskeva hakemus)

vai siten, että hakijalla on velvollisuus esittää näyttö tuomioistuimessa siitä, että jos hänelle olisi annettu kyseinen esittelylehtinen, menettelyn lopputulos olisi ollut toinen?

____________

1 Kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta 26.6.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 604/2013 (EUVL 2013, L 180, s. 31).