Жалба, подадена на 6 април 2018 г. — Qualcomm/Комисия

(Дело T-235/18)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Qualcomm, Inc. (Сан Диего, Калифорния, САЩ) (представители: M. Pinto de Lemos Fermiano Rato, M. Davilla и M. English, lawyers)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да отмени или — при условията на евентуалност, да намали съществено размера на глобата,

да постанови посочените в жалбата процесуално-организационни действия и действия по събиране на доказателства, и

да осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага седем основания.

Първо, обжалваното решение е опорочено от явни процесуални грешки,

Второ, в обжалваното решение се съдържат явни грешки в преценката, не се съдържат мотиви и се изопачават доказателства, като се отхвърля икономическата ефективност на Qualcomm,

Трето, в обжалваното решение се съдържат явни грешки в правото и в преценката, доколкото се приема, че оспорваните споразумения са могли да породят антиконкурентни последици,

Четвърто, в обжалваното решение са допуснати явни грешки в преценката във връзка с определянето на съответния продуктов пазар и с установеното господстващо положение,

Пето, в обжалваното решение са допуснати явни грешки в правото и в преценката и липсват мотиви във връзка с продължителността на твърдяното нарушение,

Шесто, в обжалваното решение са допуснати явни грешки в преценката при прилагането на насоките за определяне на глобите и се нарушава принципа на пропорционалност, и

Седмо, в обжалваното решение се съдържат явни грешки в преценката при установяването на компетентността на Комисията и на последиците за търговията между държавите членки.

____________