Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este – Penafiel – Juízo Trabalho (Portugalia) w dniu 21 grudnia 2020 r. – B / O, P, OP, G, N

(Sprawa C-691/20)

Język postępowania: portugalski

Sąd odsyłający

Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este – Penafiel – Juízo Trabalho (Portugalia)

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: B

Strona pozwana: O, P, OP, G, N

Pytanie prejudycjalne

Czy jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej, w szczególności z art. 18 TFUE, wyłączenie z zakresu stosowania systemu przewidzianego w […] art. 334 [portugalskiego] kodeksu pracy (Código de Trabalho) przedsiębiorstw mających siedzibę w innym państwie członkowskim, zgodnie z systemem przewidzianym w art. 481 ust. 2 Código das Sociedades Comerciais [portugalskiego kodeksu spółek handlowych]?

____________