Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 11 listopada 2020 r. – Reprensus GmbH / S-V Pavlovi Trejd EOOD

(Sprawa C-591/20)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Bundesgerichtshof

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Reprensus GmbH

Strona przeciwna: S-V Pavlovi Trejd EOOD

Pytanie prejudycjalne

Czy wykładni art. 7 pkt 1 lit. a) i art. 7 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych1 należy dokonywać w ten sposób, że podstawa jurysdykcji w sprawach dotyczących czynów niedozwolonych obejmuje powództwo o odszkodowanie, jeżeli strona powodowa poprzez podstępne wprowadzenie w błąd została nakłoniona do zawarcia umowy sprzedaży i zapłaty ceny zakupu?

____________

1 Dz.U. 2012, L 351, s. 1.