Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hof van Cassatie (Belgia) 5. juulil 2021 – FU, DRV Intertrans BV

(kohtuasi C-410/21)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hof van Cassatie

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitajad: FU, DRV Intertrans BV

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta) rakendamise kord1 , artiklit 5 tuleb tõlgendada nii, et:

juhul, kui A1 tõendid väljastanud liikmesriigi asutused piirduvad olukorras, kus töökohaliikmesriigi asutused on esitanud taotluse kõnealused tõendid tagasiulatuvalt tagasi võtta, sellega, et võtavad tõendid ajutiselt tagasi ja teatavad, et need ei ole enam siduvad, millest tulenevalt saab kriminaalmenetlust töökohaliikmesriigis jätkata, ja A1 tõendid väljastanud liikmesriik teeb lõpliku otsuse alles pärast kriminaalmenetluse tulemusel tehtud otsuse jõustumist, siis A1 tõenditele tuginev põhjendatud eeldus selle kohta, et asjaomased töötajad on nõuetekohaselt liitunud tõendid väljastanud liikmesriigi sotsiaalkindlustussüsteemiga, enam ei kehti ja töökohaliikmesriigi asutused ei pea kõnealuseid A1 tõendeid enam aktsepteerima,

kui vastus on eitav, siis kas Euroopa Kohtu praktikat arvestades võivad töökohaliikmesriigi asutused jätta asjaomased A1 tõendid pettuse tõttu arvesse võtmata?

2.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta2 artikli 13 lõike 1 punkti b alapunkti i, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1071/2009, millega kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/26/EÜ3 , artikli 3 lõike 1 punkti a ja artikli 11 lõiget 1 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1072/2009 rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta4 artikli 4 lõike 1 punkti a tuleb tõlgendada nii, et asjaolust, et ettevõtja on saanud Euroopa Liidu liikmesriigis vastavalt määrusele (EÜ) nr 1071/2009 ja määrusele (EÜ) nr 1072/2009 autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise loa ja järelikult peab tal selles liikmesriigis olema tegelik ja püsiv tegevuskoht, paratamatult tuleneb, et sellega on ümberlükkamatult tõendatud, et kohaldatava sotsiaalkindlustussüsteemi kindlaksmääramise seisukohast on ettevõtja asukoht määruse (EÜ) nr 883/2004 artikli 13 lõike 1 tähenduses selles liikmesriigis, ja et töökohaliikmeriigi asutused peavad seda järeldust aktsepteerima?

____________

1 ELT 2009, L 284, lk 1.

2 ELT 2004, L 166, lk 1.

3 ELT 2009, L 300, lk 51.

4 ELT 2009, L 300, lk 72.