Prasība, kas celta 2012. gada 1. augustā – ZZ/Padome

(lieta F-84/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – M. Velardo, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, ar ko prasītājam ir atteikta tieša piekļuve invaliditātes komitejas galīgajam slēdzienam, kā arī piekļuve šīs komitejas trešā ārsta diagnostikai

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2011. gada 17. oktobra lēmumu, ar ko prasītājam ir liegta tieša piekļuve invaliditātes komitejas galīgajam slēdzienam, kā arī piekļuve šīs komitejas trešā ārsta diagnostikai;

atcelt iecēlējinstitūcijas 2012. gada 24. marta lēmumu, kas ir atbilde uz saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu iesniegto sūdzību;

piespriest atbildētājai atlīdzināt zaudējumus un nokavējuma un kompensācijas procentus ar likmi 6,75 % par nodarīto morālo kaitējumu un materiālajiem zaudējumiem;

piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.