BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN DE EERSTE KAMER VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

19 juli 2011

Zaak F‑31/07 RENV

Françoise Putterie

tegen

Europese Commissie

„Minnelijke regeling – Doorhaling”

Betreft: Beroep, ingesteld krachtens artikel 236 EG en artikel 152 EA, waarmee Putterie de nietigverklaring vordert van haar loopbaanontwikkelingsrapport over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005, voor zover daarin en met name in de rubriek 6.5 („Mogelijkheden”) niet wordt erkend dat zij werkzaamheden van de categorie B* kan vervullen.

Beslissing: Zaak F‑31/07 RENV, Putterie/Commissie, wordt doorgehaald in het register van het Gerecht. Partijen dragen de kosten volgens het tussen hen gesloten akkoord.

Samenvatting

Ambtenaren – Beroep – Minnelijke regeling van geschil voor het Gerecht voor ambtenarenzaken – Doorhaling in register

(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken, art. 69)