Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (μονομελές τμήμα) της 18ης Ιουνίου 2013 – Jargeac κ.λπ. κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-98/11) 1

(Υπαλληλική υπόθεση – Αποδοχές – Οικογενειακά επιδόματα – Σχολικό επίδομα – Προϋποθέσεις χορηγήσεως – Αφαίρεση επιδόματος της ίδιας φύσεως το οποίο λαμβάνεται από άλλη πηγή – Προσφυγή εν μέρει προδήλως απαράδεκτη και εν μέρει προδήλως αβάσιμη)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγοντες: Bernard Jargeac κ.λπ. (Hostert, Λουξεμβούργο) (εκπρόσωποι: αρχικώς F. Moyse και A. Salerno, δικηγόροι, εν συνεχεία A. Salerno, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: J. Currall και D. Martin)

Αντικείμενο

Αίτημα περί ακυρώσεως της αποφάσεως της Επιτροπής να θεωρήσει ορισμένες οικονομικές ενισχύσεις κράτους μέλους προς τους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαιδεύσεως ως επιδόματα της ιδίας φύσεως με τα οικογενειακά και να προβεί στην αφαίρεσή τους από το χορηγούμενο στους υπαλλήλους, γονείς των εν λόγω φοιτητών, σχολικό επίδομα, καθώς και περί ακυρώσεως της αποφάσεως περί αναζητήσεως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης διατάσσει:

Απορρίπτει την προσφυγή ως προς τον P. Finch ως προδήλως απαράδεκτη.

Απορρίπτει την προσφυγή ως προς τους B. Jargeac, J.-A. Aliaga Artero, R. Charrière, R. Clarke, F. Domingues, H. Hughes, J. Lanneluc και A.-I. Zein ως προδήλως στερούμενη κάθε νομικού ερείσματος.

Ο B. Jargeac και οι λοιποί οκτώ υπάλληλοι ή πρώην υπάλληλοι των οποίων τα ονόματα αναγράφονται στο παράρτημα φέρουν τα δικαστικά τους έξοδα καθώς και τα έξοδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

____________

1 ΕΕ C 347 της 26.11.11, σ. 47.