CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta)

2009. gada 24. septembrī

Lieta F‑94/07

Jean Rebizant u.c.

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – 2006. gada procedūra – Palielinājuma koeficients – Civildienesta noteikumu 6. panta 2. punkts – Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 9. pants – Paaugstināšanas slieksnis

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru J. Rebizant, Vlandas un Vocino lūdz atcelt Komisijas lēmumu nepaaugstināt viņus amatā AD 13 pakāpē 2006. gada paaugstināšanā amatā

Nolēmums Prasību noraidīt. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

Prasība atcelt tiesību aktu – Pamati – Neefektīvs pamats

Prasības atcelt tiesību aktu ietvaros, ja kāds pamats nav piemērots, pieņemot, ka tas ir pamatots, lai izraisītu lēmuma atcelšanu, kuru cenšas panākt prasītājs, šis pamats jāuzskata par neefektīvu. Tādējādi, ja kāds ierēdnis, kurš saņem atalgojumu no vienas no vispārējā budžeta daļām, apstrīd kādu Komisijas lēmumu, ar kuru tas nav paaugstināts amatā, lai gan viņš nevarēja tikt paaugstināts amatā paaugstināšanai nepietiekama uzkrāto kopējo punktu skaita dēļ, ir jāuzskata, ka tam nebija likumīgas intereses panākt tāda lēmuma atcelšanu, par kuru jau iepriekš zināms, ka tas no jauna tiktu pieņemts nemainīgs attiecībā uz viņu.

(skat. 61 un 62. punktu)

Atsauces

Tiesa: 2000. gada 21. septembris, C‑46/98 P EFMA/Padome, Recueil, I‑7079. lpp., 37. un 38. punkts; 2003. gada 30. septembris, C‑76/01 P Eurocoton u.c./Padome, Recueil, I‑10091. lpp., 52. punkts.

Pirmās instances tiesa: 2007. gada 6. jūnijs, T‑432/04 Parlante/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑2‑0000. un II‑A‑2‑0000. lpp., 38. punkts.