Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Gerichtshof (Rakousko) dne 13. listopadu 2020 – UE v. ShareWood Switzerland AG a VF

(Věc C-595/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberster Gerichtshof

Účastníci původního řízení

Navrhovatel v řízení o opravném prostředku „Revision“: UE

Odpůrci v řízení o opravném prostředku „Revision“: ShareWood Switzerland AG, VF

Předběžná otázka

Musí být čl. 6 odst. 4 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) 1 vykládán v tom smyslu, že kupní smlouvy na teaky a balzovníky uzavřené mezi podnikem a spotřebitelem, jimiž se nabývá vlastnické právo k uvedeným stromům za účelem jejich pěstování a následné sklizně a prodeje se ziskem, a které za tímto účelem obsahují pachtovní smlouvu a servisní smlouvu, je nutno považovat za „smlouv[y], jej[ichž] předmětem je věcné právo k nemovitosti nebo nájem nemovitosti“ ve smyslu tohoto ustanovení?

____________

1 Úř. věst. 2008, L 177, s. 6.