TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2010 m. birželio 28 d.

Byla F‑49/10

Carlo De Nicola

prieš

Europos investicijų banką

„Viešoji tarnyba – Europos investicijų banko personalas – Sveikatos draudimas – Atsisakymas atlyginti medicinines išlaidas – Prašymas paskirti nepriklausomą gydytoją – Protingas terminas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį ir Europos investicijų banko personalo reglamento 41 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo C. De Nicola, be kita ko, prašo, pirma, panaikinti 2010 m. gegužės 7 d. sprendimą, kuriuo Europos investicijų banko (toliau – Bankas) žmogiškųjų resursų direktorius kaip nepriimtiną atmetė ieškovo prašymą, pateiktą remiantis Banko personalo reglamento 41 straipsniu, pradėti sutaikinimo procedūrą, kad jam būtų kompensuotos tam tikros medicininės išlaidos, ir, antra, priteisti iš Banko jam sumokėti 3 000 eurų su palūkanomis šioms išlaidoms atlyginti.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Europos investicijų banko tarnautojai – Ieškinys – Ieškinys dėl Banko apeliacinio komiteto sprendimo – Priimtinumas – Išimtis – Sprendimas, kuriuo neperžiūrimas apskųstas sprendimas

(Europos investicijų banko personalo reglamento 41 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Europos investicijų banko tarnautojai – Ieškinys – Pagrindai – Ieškinio pagrindas, susijęs su sveikatos draudimo srities procedūros nesilaikymu – Netinkamas ieškinio dėl sprendimo atsisakyti pradėti procedūrą panaikinimo pagrindas

(Europos investicijų banko personalo reglamento 35 straipsnis)

3.      Pareigūnai – Europos investicijų banko tarnautojai – Ieškinys – Terminas pateikti prašymą pradėti ginčo procedūrą – Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsnio taikymas pagal analogiją

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai; Europos investicijų banko personalo reglamento 35 ir 41 straipsniai)

4.      Pareigūnai – Europos investicijų banko tarnautojai – Teisės ir pareigos – Banko pareiga asmenų nenaudai priimtuose aktuose nurodyti jų adresatams prieinamus apskundimo būdus ir terminus – Nebuvimas – Rūpinimosi pareigos ir gero administravimo principo pažeidimas – Nebuvimas

1.      Pareiškus reikalavimus dėl Europos investicijų banko apeliacinio komiteto pozicijos, priimtos darbuotojų vertinimo srityje, Sąjungos teismas turi išnagrinėti vertinimo ataskaitas, dėl kurių pateiktas toks administracinis skundas. Tas pats taikoma, kai pateikiami reikalavimai dėl Skundų komiteto, kuris kompetentingas spręsti ginčus dėl vertinimo ataskaitų ir sprendimų dėl pareigų paaukštinimo, sprendimo.

Sprendimas atmesti prašymą pradėti sutaikinimo procedūrą pagal Banko personalo reglamento 41 straipsnį, kuris pagrįstas tais pačiais motyvais kaip ginčijamas sprendimas ir kuriuo prašymas pripažintas nepriimtinu, nėra pozicija, pakeičianti ginčijamą sprendimą. Toks sprendimas atmesti jau vien dėl savo dalyko yra kliūtis peržiūrėti ginčijamą sprendimą, dėl kurio būtų atliekama sutaikinimo procedūra, jei ji būtų buvusi pradėta.

(žr. 42 ir 43 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2001 m. vasario 23 d. Sprendimo De Nicola prieš EIB, T‑7/98, T‑208/98 ir T‑109/99, 132 punktas.

2.      Nepriimtinumu dėl to, kad iki pateikiant ieškinį nebuvo atlikta vidaus procedūra sveikatos draudimo srityje, dėl pačios jo esmės netinka remtis, kai pareiškiami reikalavimai panaikinti sprendimą atmesti prašymą pradėti šią procedūrą, kuriais ieškovais aiškiai ginčija sprendimo atsisakyti pradėti procedūrą teisėtumą.

(žr. 57 punktą)

3.      Sprendžiant Europos investicijų banko ir jo darbuotojų ginčus, kurie dėl savo pobūdžio prilyginami Sąjungos institucijų ir jų pareigūnų bei tarnautojų ginčams pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsnius, nesant atitinkamų nuostatų Personalo reglamente ir atsižvelgiant į Banko darbuotojams taikomų taisyklių specifiką, reikia remtis Pareigūnų tarnybos nuostatų taisyklėmis ir jas taikyti pagal analogiją. Kadangi šiuo atžvilgiu Banko darbuotojams suteiktų apskundimo Banko viduje galimybių ir jų teisės pareikšti ieškinį Teisingumo Teisme tikslas yra toks pats kaip apskundimo ir ieškinio pareiškimo procedūrų, numatytų Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniuose, pagal analogiją taikant trijų mėnesių terminą, kaip ir Sąjungos pareigūnams ir tarnautojams, gali būti teisingai suderinama teisė į veiksmingą teisminę apsaugą ir teisinio saugumo reikalavimas.

Todėl, nesant termino pateikti prašymą paskirti trečią gydytoją, taikant Banko nustatytas medicininių išlaidų atlyginimo taisykles, darytina išvada, kad prašymas paskirti turi būti pateikiamas per tris mėnesius. Iš tiesų paskyrimo procedūra, kuria remdamasis darbuotojas gali ginčyti Banko konsultuojančio gydytojo išvadą, yra privaloma išankstinė kreipimosi į teismą sąlyga. Šiuo aspektu ji labiau prilyginama Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalyje numatytai apskundimo procedūrai, o ne sutaikinimo procedūrai, kuri yra pasirenkamojo pobūdžio.

(žr. 62–64, 66, 70 ir 72 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: minėto Sprendimo De Nicola prieš EIB 98–101 punktai.

4.      Nors, atsižvelgiant į rūpinimosi pareigą ir gero administravimo principą, gana apmaudu, kad kompetentingos tarnybos neinformuoja darbuotojo apie visas jo teises ir turbūt pačios nežino, kad yra ginčo procedūra, joks dokumentas neįpareigoja Europos investicijų banko nurodyti savo darbuotojui jo nenaudai priimtų Banko aktų galimų apskundimo būdų ir terminų.

(žr. 79 punktą)