Žaloba podaná 31. mája 2010 - Vakalis/Komisia

(vec F-38/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Ioannis Vakalis (Luvinate, Taliansko) (v zastúpení: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Úradu pre riadenie a výplatu individuálnych nárokov, ktorým bola stanovená výška dôchodkových nárokov žalobcu v rámci ich prevodu do režimu Európskej únie

Návrhy žalobcu

určiť, že rozhodnutie Komisie č. 60/2004 z 28. apríla 2004 je nezákonné,

zrušiť rozhodnutie PMO-4/TP D(2009)/434514716,

zrušiť rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________