ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
(πρώτο τμήμα)

της 18ης Σεπτεμβρίου 2012

Υπόθεση F‑58/10

Timo Allgeier

κατά

Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)

«Υπαλληλική υπόθεση — Καθήκον αρωγής — Άρθρο 24 του ΚΥΚ — Ηθική παρενόχληση — Διοικητική έρευνα»

Αντικείμενο: Προσφυγή-αγωγή ασκηθείσα δυνάμει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ, το οποίο έχει εφαρμογή στη Συνθήκη ΕΚΑΕ βάσει του άρθρου 106α της Συνθήκης αυτής, με την οποία ο Τ. Allgeier ζητεί, μεταξύ άλλων, να ακυρωθεί η απόφαση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: FRA ή Οργανισμός) περί απορρίψεως του αιτήματός του αρωγής, καθώς και να υποχρεωθεί ο FRA να του καταβάλει αποζημίωση.

Απόφαση: Η απόφαση ακυρώνεται. Ο FRA υποχρεούται να καταβάλει στον προσφεύγοντα-ενάγοντα το ποσό των 5 000 ευρώ. Ο FRA φέρει τα δικαστικά του έξοδα και καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε ο προσφεύγων-ενάγων.

Περίληψη

Υπάλληλοι — Υποχρέωση αρωγής που βαρύνει τη Διοίκηση — Εφαρμογή της σε περίπτωση ηθικής παρενοχλήσεως — Υποβολή αιτήσεως αρωγής — Έρευνα στο εσωτερικό οργανισμού — Επικεφαλής της έρευνας ο πρόεδρος του γραφείου ινστιτούτου που διατηρεί σημαντική εμπορική σχέση με τον εν λόγω οργανισμό — Αντικειμενική αμεροληψία — Δεν υφίσταται

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 24)

Στο πλαίσιο διοικητικής έρευνας επί αιτήσεως αρωγής υποβληθείσας στο πλαίσιο καταγγελίας περί ηθικής παρενοχλήσεως, ο επικεφαλής της έρευνας δεν πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να μην αμφισβητείται η αντικειμενική αμεροληψία του, όταν υφίσταται σημαντική εμπορική σχέση μεταξύ του ινστιτούτου του οποίου προεδρεύει και του οργανισμού εντός του οποίου διεξάγει την έρευνα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ευλόγως να τρέφουν ανησυχίες για το ότι ο επικεφαλής της έρευνας, προσβλέποντας στη διατήρηση αυτής της εμπορικής σχέσεως, καθοδηγήθηκε από την επιθυμία διαφυλάξεως της φήμης του οικείου οργανισμού.

(βλ. σκέψεις 62 και 64)