PERSONALDOMSTOLENS DOM

(första avdelningen)

den 9 juni 2009

Mål F-12/08

Thierry Nardin

mot

Europaparlamentet

”Personalmål – Tjänstemän – Lön – Utlandstillägg – Avslag – Villkor i artikel 4.1 a i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna – Talan om ogiltigförklaring – Huruvida rekryteringsförfarandet är rättsstridigt – Saknar verkan – Skadeståndsyrkande”

Saken: Talan väckt med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA, varigenom Thierry Nardin i huvudsak yrkar att parlamentets beslut av den 2 april 2007 om fastställelse av hans ”rättigheter vid tillträde till tjänsten” samt om nekande av utlandstillägg ska ogiltigförklaras, och att parlamentet ska förpliktas utbetala utlandstillägg beräknat från och med april månad år 2007 samt utge 10 000 euro i skadestånd för den ideella skada han anser sig ha lidit.

Avgörande: Talan ogillas. Sökanden och parlamentet ska bära sina rättegångskostnader. Europeiska gemenskapernas kommission som har intervenerat till stöd för parlamentet ska bära sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Lön – Utlandstillägg – Föremål för talan – Villkor för beviljande – Ingen fast hemvist eller huvudsaklig yrkesverksamhet på platsen för den tidigare anställningen före tillträdet till tjänsten – Begrepp

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga VII, artikel 4.1 a)

2.      Tjänstemän – Talan – Grunder – Grund avseende oegentligheter vid förfarandet för rekryteringen av den berörde

1.      Syftet med det utlandstillägg som föreskrivs i artikel 4.1 a i bilaga VII till föreskrifterna är att ersätta tjänstemannen för de extra utgifter och nackdelar som uppkommer till följd av att denna utövar sitt arbete i ett land som denne inte har skapat någon fast anknytning till innan tillträdet till sin tjänst. För att sådan anknytning ska anses föreligga krävs att den berörde har arbetat regelbundet under en viss bestämd period i landet för dennes framtida tjänst inom gemenskapen, vilket innebär att den omständigheten att arbetsuppgifter som har utförts i andra länder har medfört sporadisk och begränsad frånvaro under denna period inte är tillräcklig för att utövandet av tjänstemannens huvudsakliga yrkesverksamhet i det landet där denne är anställd inte längre ska anses regelbunden.

(se punkterna 32 och 33)

Hänvisning till

Domstolen: den 9 oktober 1984, Witte mot parlamentet, 188/83, REG 1984, s. 3465, punkt 11

Förstainstansrätten: den 14 december 1995, Diamantaras mot kommissionen, T‑72/94, REG FP 1995, s. I‑A‑285 och II‑865, punkt 51, samt där angiven rättspraxis

2.      En tjänsteman kan inte åberopa att en gemenskapsinstitutions förfarande för vederbörandes rekrytering är rättsstridigt till stöd för att beslutet om fastställelse av dennes rättigheter vid tillträde till tjänsten samt om nekande av utlandstillägg ska ogiltigförklaras eftersom det inte föreligger ett tillräckligt orsakssamband mellan rekryteringsförfarandet och det angripna beslutet. Oegentligheter vid rekryteringsförfarandet skulle eventuellt kunna innebära stöd för ett yrkande om ogiltigförklaring av själva rekryteringsbeslutet. Frågan huruvida ett beslut om fastställelse av tjänstemannens rättigheter vid tillträde till tjänsten är rättsstridigt ska däremot särskiljas från frågan huruvida själva rekryteringsförfarandet av vederbörande är rättsstridigt.

(se punkt 39)