Överklagande ingett den 28 december 2020 av Maria Teresa Coppo Gavazzi m.fl. av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 15 oktober 2020 i mål T-389/19 - T-394/19, T-397/19, T-398/19, T-403/19, T-404/19, T-406/19, T-407/19, T-409/19 - T-414/19, T-416/19 - T-418/19, T-420/19 - T-422/19, T-425/19 - T-427/19, T-429/19 - T-432/19, T-435/19, T-436/19, T-438/19 - T-442/19, T-444/19 - T-446/19, T-448/19, T-450/19 - T-454/19, T-463/19 och T-465/19 Maria Teresa Coppo Gavazzi m.fl./parlamentet

(Mål C-725/20 P)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Klagande: Maria Teresa Coppo Gavazzi, Cristiana Muscardini, Luigi Vinci, Agostino Mantovani, Anna Catasta, Vanda Novati, Francesco Enrico Speroni, Maria Di Meo, Giuseppe Di Lello Finuoli, Raffaele Lombardo, Olivier Dupuis, Leda Frittelli, Livio Filippi, Vincenzo Viola, Antonio Mussa, Mauro Nobilia, Sergio Camillo Segre, Stefano De Luca, Riccardo Ventre, Mirella Musoni, Francesco Iacono, Vito Bonsignore, Claudio Azzolini, Vincenzo Aita, Mario Mantovani, Vincenzo Mattina, Romano Maria La Russa, Giorgio Carollo, Fiammetta Cucurnia, per conto proprio ed in qualità di erede di Giulietto Chiesa, Roberto Costanzo, Giorgio Gallenzi, in qualità di erede di Giulio Cesare Gallenzi, Vitaliano Gemelli, Pasqualina Napoletano, Ida Panusa (ombud: M. Merola, avvocato)

Övrig part i målet: Europaparlamentet

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen,

återförvisa mål T-453/19 Panusa/parlamentet till tribunalen för avgörande,

ogiltigförklara de angripna besluten vad avser övriga klagande,

förplikta Europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna i båda instanserna.

Grunder och huvudargument

Den första grunden för överklagandet: Klagandena gör gällande felaktig rättstillämpning bestående i att tribunalen ansåg att de beslut mot vilken talan väckts vid den saknade samband med rätten till pension och inte påverkade densamma, och att de därför var förenliga med allmänna rättsprinciper och med stadgan om de grundläggande rättigheterna. Felet uppkom genom att det gjordes en abstrakt och godtycklig skillnad mellan rätten till pension och rätten till pensionsförmåner. De angripna besluten påverkade rätten till pension negativt, och utgjorde därmed ett åsidosättande av inte bara tillämpningsföreskrifterna i ledamotsstadgan utan även rätten till egendom, liksom proportionalitetsprincipen, rättssäkerhetsprincipen och principen om skydd för berättigade förväntningar.

Den andra grunden för överklagandet: Klagandena gör gällande flera fall av felaktig rättstillämpning vid prövningen av de processuella grunder för ogiltigförklaring som framlades av sökandena i första instans, särskilt med avseende på fastställande av den korrekta rättsliga grunden för de angripna besluten, befogenheten hos den enhetschef som antog beslutet och bristande motivering. Tribunalen borde ha konstaterat att de angripna besluten grundades på en bestämmelse som redan upphävts, och eftersom de kvalificeras som extraordinära administrativa åtgärder skulle de ha antagits av parlamentets presidium. Tribunalen gjorde dessutom en orimlig utvidgning av möjligheten att ge en motivering genom hänvisning till andra handlingar. Grunderna för beslutet anges nämligen inte i de angripna besluten utan i ett yttrande från parlamentets rättstjänst, till vilken det inte ens förekommer en hänvisning i dessa eller i förarbetena.

Den tredje grunden för överklagandet: Sökanden i mål T-453/19 gör gällande att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den slog fast att talan skulle avvisas då sökanden saknade berättigat intresse av att få saken prövad. Tribunalen beaktande nämligen inte att den pensionsförmån som hon erhöll hade en annan rättslig grund, trots att detta behandlades vid förhandlingen. Denna rättsliga grund skulle ha gett henne en högre pension, varför hon hade ett berättigat intresse av att få saken prövad.

____________