Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 24. marca 2020 – DS/Porsche Inter Auto GmbH & Co KG a Volkswagen AG

(vec C-145/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberster Gerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: DS

Žalované: Porsche Inter Auto GmbH & Co KG, Volkswagen AG

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 2 ods. 2 písm. d) smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES z 25. mája 1999 o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar1 vykladať v tom zmysle, že motorové vozidlo, ktoré patrí do pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel2 , má kvalitu, ktorá je bežná pri tovare rovnakého druhu a ktorú môže spotrebiteľ racionálne očakávať pri danom type tovaru, ak je toto vozidlo vybavené zakázaným rušiacim zariadením v zmysle článku 3 bodu 10 a článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 715/2007, ale typ vozidla má napriek tomu platné typové schválenie ES, takže vozidlo možno používať v cestnej premávke?

2.    Má sa článok 5 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) 715/2007 vykladať v tom zmysle, že rušiace zariadenie v zmysle článku 3 bodu 10 tohto nariadenia, ktoré je konštruované tak, že recirkulácia výfukových plynov mimo skúšobnej prevádzky v laboratórnych podmienkach je pri skutočnej prevádzke plne funkčná len vtedy, keď sa vonkajšie teploty pohybujú v rozmedzí 15 a 33 stupňov Celzia, môže byť podľa článku 5 ods. 2 písm. a) tohto nariadenia dovolené, alebo je uplatnenie uvedeného ustanovenia o výnimke už z dôvodu obmedzenia plnej účinnosti recirkulácie výfukových plynov na podmienky, ktoré sú v niektorých častiach Európskej únie splnené približne len polovicu roka, vopred vylúčené?

3.    Má sa článok 3 ods. 6 smernice 1999/44/ES vykladať v tom zmysle, že rozpor so zmluvou, ktorý spočíva vo vybavení vozidla rušiacim zariadením zakázaným podľa článku 3 bodu 10 v spojení s článkom 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 715/2007, sa má považovať za málo významný v zmysle uvedeného ustanovenia, ak by si kupujúci kúpil toto vozidlo, aj keby vedel o existencii uvedeného zariadenia a spôsobe jeho fungovania?

____________

1 Ú. v. ES L 171, 1999, s. 12; Mim. vyd. 15/004, s. 223.

2 Ú. v. EÚ L 171, 2007, s. 1.