28. märtsil 2007 esitatud hagi - Noworyta versus parlament

(Kohtuasi F-30/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Lidia Noworyta (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Parlament

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse 28. aprilli 2006. aasta otsus, millega lükati tagasi hageja vahetu ülemuse 20. oktoobri 2005. aasta ettepanek mõista hagejale välja hüvitis ületundide eest, mis tehti personalieeskirjade lisa VI artikli 3 mõistes eritingimustes, või mistahes muu hüvitis personalieeskirjade artikli 56a või 56b alusel.

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Oma hagi toetuseks väidab hageja kõigepealt, et rikutud on üldpõhimõtet, mille kohaselt peab kõigi töötajate suhtes kohaldama võrdseid töötingimusi, eelkõige seoses tööajaga ja tehtud ületundide või tööajakorralduse eripärade eest makstava kompensatsiooni või hüvitisega.

Veelgi täpsemalt, hageja väidab, et personalieeskirjade artiklite 56a ja 56b ning personalieeskirjade VI lisa artikli 3 erinevus ei kehtesta erilistes töötingimustes tehtud ületundide eest hüvitise maksmise võimaluse suhtes tingimust, et need tunnid oleksid tehtud tavalises korras. Hageja sõnul on ametisse nimetav asutus rikkunud õigusnormi, lisades selle tingimuse sise-eeskirjadele, mis käsitlevad kinnitatud ületundide kompenseerimist.

Ametisse nimetav asutus rikkus õigusnormi ka märkides, et alates 1. maist 2004 tööle võetud ametnikel ei ole õigust niisugusele hüvitisele, välja arvatud juhul, kui see võimalus on sõnaselgelt nimetatud sise-eeskirjade artiklis 1 ette nähtud.

Lisaks väidab hageja, et otsus keelduda talle igasuguse kompensatsiooni või hüvitise maksmisest tema eriliste töötingimuste eest eirab personalieeskirjade artiklit 56b ning võrdse kohtlemise põhimõtet.

Lõpuks ei ole hageja arvates parlamendi seisukoht ei ole koherentne, kuna presidentuuri peadirektoraadi peadirektor oli kinnitanud, et keegi telekommutaatoritest ei tee tavaliselt ületunde, mistõttu ametisse nimetav asutus järeldas hageja osas, et kantselei uuris võimalusi kõnealuse teenistuse töötingimuste ühtlustamiseks, täpsemalt ebatüüpilise tööaja tõttu, mis jäi väljapoole üldist/tavalist tööaega.

____________