A Törvényszék (harmadik tanács) T-541/18. sz., Changmao Biochemical Engineering kontra Bizottság ügyben 2020. december 16-án hozott ítélete ellen a Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd által 2021. február 26-án benyújtott fellebbezés

(C-123/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (képviselők: K. Adamantopoulos dikigoros, P. Billiet, advocaat)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA és Caviro Distillerie Srl

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszéknek a T-541/18. sz. ügyben 2020. december 16-án hozott ítéletét;

adjon helyt a fellebbező által a Törvényszék előtt előterjesztett keresetben foglalt kérelmeknek, és semmisítse meg a vitatott rendeletet1 a fellebbezőre vonatkozó részében, vagy másodlagosan teljes egészében, a Bíróság alapokmányának 61. cikke alapján; és

az alperest és a beavatkozó feleket kötelezze a felperes részéről a jelen fellebbezéshez kapcsolódóan és a T-541/18. sz. ügyben a Törvényszék előtti eljárásban felmerült költségek viselésére; vagy

másodlagosan utalja vissza az ügyet a Törvényszékhez annak érdekében, hogy határozzon a fellebbező bármelyik vagy valamennyi jogalapjáról, amennyiben az eljárás állása lehetővé teszi;

az eljárás költségeiről jelenleg ne határozzon.

Jogalapok és fontosabb érvek

Első fellebbezési jogalap: a megtámadott ítélet 64., 65. és 74. pontjában a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor megállapította, hogy az alaprendelet2 2. cikkének (7) bekezdése alapján elfogadott uniós jogi aktusok jogszerűsége nem vizsgálható felül a Kínai Népköztársaság WTO-hoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv (a továbbiakban: csatlakozási jegyzőkönyv) alapján. Másodlagosan a megtámadott ítélet tekintetében téves jogalkalmazásra került sor, mivel a Törvényszék az ítéletben nem ismerte el, hogy az alaprendelet 2. cikkének (7) bekezdése kivételt képez az alaprendelet 2. cikkének (l)–(6) bekezdései alól, amelyet a csatlakozási jegyzőkönyv 15. cikke a) pontjának ii. alpontja és e cikk d) pontja alapján kizárólag a Kínából származó, Unióba irányuló behozatalra lehet alkalmazni, mindaddig, amíg e rendelkezések hatályban vannak. Az, hogy a fellebbező esetében analóg országként Argentínát alkalmazták, mind az uniós jog, mind a WTO joga szempontjából téves. Ez a megközelítés ahhoz vezetett, hogy a Bizottság nagyon magas dömpingkülönbözetet állapított meg a felperes tekintetében olyan esetben, amikor nem állt volna fenn dömpingkülönbözet, ha a Bizottság a fellebbezőre az alaprendelet 2. cikke (l)–(6) bekezdéseinek rendelkezéseit alkalmazta volna.

Második fellebbezési jogalap: a Törvényszék által a megtámadott ítélet 103., 106., 109–112., 114., 116., 117., 120. és 121. pontjában tett megállapítások nyilvánvalóan hibás jogalkalmazáson alapulnak annak megállapítását érintően, hogy a Bizottság nem sértette meg az alaprendelet 3. cikkének (1), (2) és (5) bekezdését, 11. cikkének (2) és (9) bekezdését, valamint a gondossági és megfelelő ügyintézési kötelezettségét azáltal, hogy az uniós borkősav-ágazat helyzetének értékelésekor nem vette figyelembe a Distilerie Mazzari-nak, azaz, a legnagyobb, legjövedelmezőbb és lesikeresebb uniós borkősav-termelőnek a teljesítményét és a kereskedelmi tevékenységeit, valamint azt, hogy bizonyos uniós borkősav-gyártók helytelen befektetési döntései negatívan érintették a teljesítményüket.

Harmadik fellebbezési jogalap: a Törvényszék által a megtámadott ítélet 138., 139., 145–147., 150. és 152. pontjában tett megállapítások nyilvánvalóan téves jogalkalmazáson alapulnak annak megállapítását érintően, hogy a Bizottság nem sértette meg az alaprendelet 3. cikkének (1), (2) és (5)bekezdését, 11. cikkének (2) bekezdését, valamint a gondossági és megfelelő ügyintézési kötelezettségét azáltal, hogy a kár megismétlődése valószínűségének az értékelésekor nem vette figyelembe a Hangzhou Bioking-nek, azaz, az EU-ba irányuló borkősav-export legnagyobb exportőrének a tevékenységeit, az éghajlati változásaik hatásait, valamint a szintetikus és a természetes úton előállított borkősav végső felhasználása közötti különbségeket.

Negyedik fellebbezési jogalap: a Törvényszék a megtámadott ítélet 171. és 173–177. pontjában tévesen alkalmazta a jogot, amikor megállapította, hogy a Bizottság a jelen ügyben megfelelő időben felajánlotta a fellebbező számára az összes lényeges tény és megfontolás közlését. Ha a Bizottság tiszteletben tartotta volna az alaprendelet 3. cikkének (2) bekezdése, 11. cikkének (2) bekezdése, 6. cikkének (2) bekezdése, 19. cikkének (2) és (4) bekezdése, 20. cikkének (2) és (4) bekezdése, valamint a WTO dömpingellenes megállapodása 6. cikkének (2) és (4) bekezdése szerinti kötelezettségeit, a fellebbező lényeges észrevételeket terjesztett volna a Bizottság elé, és az Unió sebezhetőségére, valamint a kár megismétlődésének a valószínűségére vonatkozó megállapítások eltérőek, és a fellebbezőre nézve kedvezőbbek lettek volna.

A fellebbező továbbá azzal érvel, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor az EUMSZ 296. cikk alapján értékelte a fellebbező állításait 1) a megtámadott ítélet 187. pontjában azzal kapcsolatban, hogy az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének a vitatott rendelet általi alkalmazására vonatkozóan nincs jogalap; 2) a megtámadott ítélet 188. pontjában az uniós borkősav-ipar helyzetével kapcsolatban; 3) a megtámadott ítélet 189. pontjában a kár megismétlődésének valószínűségével és a Hangzhou Bioking teljesítményének relevanciájával kapcsolatban. Ezen érveket a fellebbező által a Törvényszékhez benyújtott keresetlevélben hivatkozott első, illetve negyedik jogalap keretében kellett volna elemezni.

____________

1 A Kínai Népköztársaságból származó borkősav behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/921 bizottsági végrehajtási rendelet (HL 2018. L 164., 14. o.).

2 Az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2016. L 176., 21. o.).