Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 5 juni 2012 – Chatzidoukakis / Commissie

(Zaak F-84/10)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Bezoldiging – Gezinstoelagen – Schooltoelage – Voorwaarden voor toekenning – Aftrek van soortgelijke toelage uit andere bron)

Procestaal: Grieks

Partijen

Verzoekende partij: Efstratios Chatzidoukakis (Schrassig, Luxemburg) (vertegenwoordiger: V. Christianos, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: D. Martin, gemachtigde, bijgestaan door E. Bourtzalas en E. Antypas, advocaten)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie om de aan verzoeker toegekende schooltoelage te verminderen op grond dat zijn zoon financiële steun van een lidstaat ontvangt in de vorm van een beurs en een lening

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Chatzidoukakis wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

1 PB C 13 van 15/01/11, blz. 39.